Svenska (31-52,5 hp), 22.5 hp

Swedish (31-52,5 ECTS), 22.5 credits

93SV33

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Suzanne Parmenius-Swärd

Kursansvarig

Suzanne Parmenius-Swärd

Studierektor eller motsvarande

Lisbeth Hurtig
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
L1A79 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång biologi, 270 hp (Ingång biologi) 5 (HT 2018) 201834-201903 Svenska Linköping, Valla V
L1A79 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång engelska, 270 hp (Ingång engelska) 5 (HT 2018) 201834-201903 Svenska Linköping, Valla V
L1A79 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång historia, 270 hp (Ingång historia) 5 (HT 2018) 201834-201903 Svenska Linköping, Valla V
L1A79 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång samhällskunskap, 270 hp (Ingång samhällskunskap) 5 (HT 2018) 201834-201903 Svenska Linköping, Valla V
L1A79 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång svenska, 270 hp (Ingång svenska) 5 (HT 2018) 201834-201903 Svenska Linköping, Valla V
L1A79 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång textilslöjd, 270 hp (Ingång textilslöjd) 5 (HT 2018) 201834-201903 Svenska Linköping, Valla V
L1A79 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång trä- och metallslöjd, 270 hp (Ingång textilslöjd) 5 (HT 2018) 201834-201903 Svenska Linköping, Valla V
L1AGY Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång biologi, 300 hp (Ingång biologi) 5 (HT 2018) 201834-201903 Svenska Linköping, Valla V
L1AGY Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång engelska, 300 hp (Ingång engelska) 5 (HT 2018) 201834-201903 Svenska Linköping, Valla V
L1AGY Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång historia, 300 hp (Ingång historia) 5 (HT 2018) 201834-201903 Svenska Linköping, Valla V
L1AGY Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång samhällskunskap, 330 hp (Ingång samhällskunskap) 5 (HT 2018) 201834-201903 Svenska Linköping, Valla V
L1AGY Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång svenska, 330 hp (Ingång svenska) 5 (HT 2018) 201834-201903 Svenska Linköping, Valla V

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2X

Kursen ges för

  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs områdesbehörighet 6c samt genomgångna kurser Allmändidaktik, 5 hp, Utveckling och lärande, 10 hp, Bedömning och betygsättning, 7.5 hp, Utbildningshistoria, skolans samhälleliga roll och värdegrund, 7.5 hp, samt Svenska 1-30 hp och annat ämne 1-60 hp, eller motsvarande.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:
- konkretisera kurs- respektive ämnesplaners innehåll
- utföra textanalys av olika typer av brukstexter
- redogöra för teorier om och tillämpa metoder för skrivutveckling
- beskriva olika synsätt på bedömning och värdering av elevtexter
- diskutera språklig variation och skrivutveckling i relation till genus, klass, etnicitet och kontext
- redogöra för litteraturdidaktiska teorier
- beskriva hur litteraturdidaktiska teorier kan omsättas i skolans praktik
- utifrån olika perspektiv analysera och tolka skönlitterära och multimodala texter
- redogöra för grunderna i den retoriska processen
- utföra analys av muntlig presentation
- tillämpa den vetenskapliga retorikens grunder i egen skriftlig produktion
- skriftligt och muntligt kritiskt granska och analysera egna erfarenheter från genomförd praktik
- ge exempel på och tillämpa olika muntliga framställningsformer för skönlitteratur
- skriva vetenskaplig text med korrekt språk och formalia

Kursinnehåll

Kursen ger en orientering i det svenskämnesdidaktiska fältet. Elevtexter och professionella texter inom olika genrer studeras. Texterna beskrivs, analyseras och tolkas ur olika perspektiv. Den studerande granskar också elevtexter med fokus på bedömning och värdering. Arbetsformer för text, skrivande och läsning tas upp. I kursen behandlas litteraturdidaktisk teoribildning och hur teorierna kan tillämpas i praktisk verksamhet. Den studerande tolkar och granskar såväl skönlitterära som multimodala texter. Teoretiska begrepp avseende retorik och muntliga framställningar behandlas. De studerande tillämpar den retoriska processen i tal och skrift och lär sig att beakta skrivande som redskap i vetenskaplig mening. I kursen övas också den egna muntliga förmågan. Vidare tillämpas teorier om muntlighet i samband med skönlitteratur och läsning. Genomgående studeras kurs- och ämnesplaner, främst avseende textarbete och skönlitteratur. 

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och praktiska övningar.

Obligatoriska moment:
Inspelning och redovisning av VFU-moment
Seminarium om bedömning av elevtexter
Portfölj med seminarieuppgifter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Examination

Kursen examineras individuellt genom skriftliga tentamina, skriftliga redovisningar och obligatoriska moment.

Provkoder:
STN 1 Textanalys, textdidaktik, 7,5 hp, U-VG
STN 2 Litteraturdidaktik 7,5 hp, U-VG
SRE1 Skriftlig redovisning, kursplaner 2 hp U-G
SRE 2 Skriftlig redovisning, VFU, 2 hp, U-G
SRE 3 Skriftlig redovisning, retorik i teori och praktik 3,5 hp U-G
OBL 1 Inspelning och redovisning av VFU-moment 0 hp D
OBL 2 Seminarium om bedömning av elevtexter 0 hp D
OBL 4 Obligatorisk närvaro: seminarier, 0 hp D
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

  • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

  • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Om kursen är en VfU-kurs gäller följande:

  • Examination av tillämpade sociala och didaktiska förmågor begränsas till tre (3) tillfällen.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Kurslitteratur

 

 

Övrig information

 

 

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för kultur och kommunikation

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Böcker

Litteraturlista finns under Övriga dokument. 

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.