Svenska (61-75 hp), 15 hp

Swedish (61-75), 15 credits

93SV57

Kursen är nedlagd.

Huvudområde

Svenska språket

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Suzanne Parmenius-Swärd

Kursansvarig

Suzanne Parmenius-Swärd

Studierektor eller motsvarande

Lisbeth Hurtig
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
L17SA Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Samhällskunskap 6 (VT 2017) 201704-201713 Svenska Linköping
L17SV Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Svenska 6 (VT 2017) 201704-201713 Svenska Linköping V

Huvudområde

Svenska språket

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2X

Kursen ges för

  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Samhällskunskap
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Svenska

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs genomgångna kurser enligt gällande studiegång och utbildningsplan varav UK 1-4 om 30 hp med godkänt resultat, eller motsvarande. Dessutom krävs genomgångna 1-60 hp i svenska varav 30 hp med godkänt resultat, eller motsvarande.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:

- redogöra för några centrala litteraturvetenskapliga teorier och metoder
- kritiskt reflektera kring litteraturteoretiska grundfrågor i relation till litterära exempel
- visa utvecklad förmåga att utifrån litteraturvetenskapliga begrepp och perspektiv analysera och tolka litterära texter från skilda tider och i olika genrer
- med stöd i litteraturvetenskapliga teorier om text och läsning problematisera didaktiska frågor inom skolämnet svenska

Kursinnehåll

I kursen studeras och diskuteras frågor och problem med relevans för svenskämnet vilka aktualiseras av centrala litteraturvetenskapliga teorier och metoder, och tillämpas i analys och tolkning av litterära exempel.
Delkurs 1 orienterar i några centrala litteraturvetenskapliga teorier och metoder som tillämpas i analys och tolkning av litterära exempel.
Delkurs 2 utgör en fördjupning i litteraturvetenskaplig analys och tolkning. Kursen behandlar särskilt dialoger mellan äldre och nyare texter, mellan genrer och mellan medier.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, lärarledda och icke lärarledda seminarier samt genom självständiga litteraturstudier, kursuppgifter och textarbete. Arbetet sker både individuellt och i grupp.

Examination

Skriftlig tentamen 1 och 2: hemtentamen litteraturvetenskap

PROVKODER:
STN1 Skriftlig tentamen: hemtentamen 7,5 hp
STN2 Skriftlig tentamen: hemtentamen 7,5 hp

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för kultur och kommunikation

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Kurslitteratur DK 1 Skönlitteratur kan köpas eller lånas på bibliotek. Bergsten, Staffan (red.): Litteraturvetenskap – en inledning (2 uppl.). Lund: Studentlitteratur Nordlund, Anna: Varför litteraturvetenskap? En ämnesintroduktion för nya studenter. Lund: Studentlitteratur Tenngart, Paul: Litteraturteori (2 uppl.). Malmö: Gleerups Handböcker Bernt Olsson & Ingemar Algulin, Litteraturens historia i världen (4:e uppl., Stockholm 1995 och senare) Bernt Olsson & Ingemar Algulin, Litteraturens historia i Sverige (5:e uppl., Stockholm 2009 och senare) Referenslitteratur Bergsten, Staffan & Elleström, Lars: Litteraturhistoriens grundbegrepp (2 uppl.). Lund: Studentlitteratur Claésson, Dick, Fyhr, Lars & Hansson, Gunnar D.(red.) Texter från Sapfo till Strindberg. Lund: Studentlitteratur Entzenberg, Claes & Hansson, Cecilia (red.): Modern litteraturteori. Del 1. Lund: Studentlitteratur. Entzenberg, Claes & Hansson, Cecilia (red.): Modern litteraturteori. Del 2. Lund: Studentlitteratur. Holmberg, Claes-Göran & Ohlsson, Anders: Epikanalys. Lund: Studentlitteratur Petersson, Margareta (red.): Världens litteraturer. En gränsöverskridande historia. Lund: Studenlitteratur. Åström, Kenneth (red.): Termlexikon i litteraturvetenskap. Lund: Studentlitteratur. Skönlitteratur: (i läsordning) Gustave Flaubert Madame Bovary Victoria Benedictsson Fru Marianne Moa Martinson Mor gifter sig Mikael Niemi Populärmusik från Vittula Förkortningar: LVI: Litteraturvetenskap – en inledning

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.