Svenska (76-90 hp), 15 hp

Swedish (76-90), 15 credits

93SV67

Kursen är nedlagd.

Huvudområde

Svenska språket Litteraturvetenskap

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Suzanne Parmenius-Swärd

Kursansvarig

Suzanne Parmenius-Swärd

Studierektor eller motsvarande

Lisbeth Hurtig
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
L17SA Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Samhällskunskap 6 (VT 2017) 201714-201723 Svenska Linköping, Valla
L17SV Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Svenska 6 (VT 2017) 201714-201723 Svenska Linköping, Valla V

Huvudområde

Svenska språket, Litteraturvetenskap

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2X

Kursen ges för

  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Samhällskunskap
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Svenska

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs genomgångna kurser enligt gällande studiegång och utbildningsplan varav UK 1-4 om 30 hp samt ingångsämne 1-30 hp med godkänt resultat, eller motsvarande. Dessutom krävs genomgångna 1-60 hp i svenska varav 30 hp med godkänt resultat, eller motsvarande.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:

- redogöra för det svenska ljudsystemets struktur
- kunna analysera och kritiskt granska brukstexter av olika slag
- pröva teorier om text, skrivande, muntlighet och bedömning i förhållande till undervisningsinnehåll
- föreslå, motivera och värdera variationer av metoder, undervisningssätt och bedömningsformer i relation till ämnets innehåll
- urskilja hur sociala och kognitiva faktorer påverkar undervisning och ungas lärande

Kursinnehåll

Brukstexter analyseras med stöd i teorier och metoder för funktionell textanalys och sätts i relation till det textarbete som sker i skolans ämnesundervisning. Det svenska ljudsystemet studeras. Kursplaners innehåll avseende den språkliga delen av svenskämnet granskas och problematiseras.
Teorier om läs-och skrivsvårigheter studeras. I samband med detta diskuteras också hur skolan hanterar olika typer av ungdomars läs- och skrivsvårigheter

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, lärarledda och icke lärarledda seminarier samt genom självständiga litteraturstudier, kursuppgifter och textarbete. Arbetet sker både individuellt och i grupp.

Examination

Examination sker genom salstentamen och hemtentamen, skriftlig och muntlig redovisning.

PROVKODER:
STN 3 Skriftlig tentamen: Salstentamen Fonetik 4hp U-VG
STN 4 Skriftlig tentamen: Hemtentamen Funktionell textanalys 6hp U-VG
SRE 1 Skriftlig redovisning 5hp (Didaktisk redovisning) U-VG
OBL 1 Obligatoriska moment Närvaro Seminarier D
OBL 2 Obligatoriska moment Muntlig redovisning D


Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för kultur och kommunikation

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Litteratur: Fonetik Bolander, Maria (2005 eller senare). Funktionell svensk grammatik. Kap 3 Stockholm: Liber. Elert, C-C (2000). Allmän och svensk fonetik. Norstedts förlag. Litteratur: Textanalys och läs- och skriv Björkvall, Anders (2009) Den visuella texten: multimodal analys i praktiken Uppsala: Hallgren & Fallgren Hellspong, Lennart & Ledin, Per (1997)Vägar genom texten: handbok i textanalys. Lund: Studentlitteratur Hellspong, Lennart (2001) Metoder för brukstextanalys Lund: Studentlitteratur Reichenberg, Monica & Lundberg, Ingvar (2011) Läsförståelse genom strukturerade textsamtal: för elever som behöver särskilt stöd. Stockholm: Natur och Kultur Artiklar, kapitel och kompendium tillkommer. Se specificerad lista i studiehandledning.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.