Svenska: verksamhetsförlagd utbildning (53-60 hp), 7.5 hp

Swedish: teaching practice (53-60 hp), 7.5 credits

93SVV3

Huvudområde

Didaktik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Didaktik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2X

Kursen ges för

  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Biologi
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Historia
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Samhällskunskap
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Svenska

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs områdesbehörighet 6c samt genomgångna kurser Allmändidaktik, 5 hp, Utveckling och lärande, 10 hp, Bedömning och betygsättning, 7.5 hp, Utbildningshistoria, skolans samhälleliga roll och värdegrund, 7.5 hp, Svenska 1-30 hp och annat ämne 1-60, eller motsvarande

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:
- göra för svenska ett anpassat urval som gäller läsning av skönlitteratur, sakprosa och skrivande
- planera ett större eller flera arbetsområden avseende, litteraturläsning, läsning av sakprosa och skrivande med beaktande av skolans värdegrund
- genomföra och leda ett större eller flera arbetsområden som inkluderar läsning, skrivande och samtal
- följa upp arbetsområden som avser skrivande och läsning i den egna undervisningen
- diskutera och föreslå bedömning av elevproducerade texter
- känna till verksamhetens IKT-möjligheter och använda för verksamheten relevanta digitala hjälpmedel
- visa ett ansvarsfullt beteende i skolmiljön
- interagera och kommunicera med olika elever och övrig personal
- visa självinsikt och lyhördhet för konstruktiv kritik

Kursinnehåll

Den studerande genomför verksamhetsförlagd utbildning i svenska i gymnasiet. Den studerande planerar, genomför och utvärderar arbetsområden avseende läsning, och skrivande i svenska, samt utvärderar och diskuterar bedömning av dessa områden tillsammans med handledare. Studenten applicerar skolans värdegrund i planering och genomförande av arbetsområdena. Fokus läggs också på att diskutera formativ bedömning av elevproducerade texter och föreslå vilken bearbetning som bör göras. Under kursen övar den studerande upp självinsikt, empatisk förmåga och lyhördhet för konstruktiv kritik i den pedagogiska verksamheten. Den studerande undersöker fenomen som rör läsning, och skrivande i praktik och teori relaterade till svenskämnets syfte, mål och centrala innehåll.  

Undervisnings- och arbetsformer

Verksamhetsförlagd utbildning, campusförlagda seminarier

Examination

Kursen examineras genom uppvisande av tillämpade didaktiska och sociala lärarförmågor.

Examinationen av de tillämpade sociala och didaktiska lärarförmågorna
begränsas till tre tillfällen.

Provkoder:
TSLF Tillämpade sociala lärarförmågor 2,5 hp U-G
TDLF Tillämpade didaktiska lärarförmågor 5 hp U-VG

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för kultur och kommunikation

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Kurslitteratur Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.