Svenska: verksamhetsförlagd utbildning (52,5-60 hp), 7.5 hp

Swedish: Teaching Practice (52,5-60 cr), 7.5 credits

93SVV9

Huvudområde

Didaktik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Maritha Johansson

Kursansvarig

Maritha Johansson

Studierektor eller motsvarande

Maritha Johansson
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
L2A79 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång biologi, 240 hp (Ingång biologi) 5 (HT 2024) 202445-202449 Svenska Linköping, Valla V
L2A79 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång engelska, 240 hp (Ingång engelska) 5 (HT 2024) 202445-202449 Svenska Linköping, Valla V
L2A79 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång historia, 240 hp (Ingång historia) 5 (HT 2024) 202445-202449 Svenska Linköping, Valla V
L2A79 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång matematik, 240 hp (Ingång matematik) 5 (HT 2024) 202445-202449 Svenska Linköping, Valla V
L2A79 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång samhällskunskap, 240 hp (Ingång samhällskunskap) 5 (HT 2024) 202445-202449 Svenska Linköping, Valla V
L2A79 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång svenska, 240 hp (Ingång svenska) 5 (HT 2024) 202445-202449 Svenska Linköping, Valla V
L2A79 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång textilslöjd, 240 hp (Ingång textilslöjd) 5 (HT 2024) 202445-202449 Svenska Linköping, Valla V
L2A79 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång trä- och metallslöjd, 240 hp (Ingång trä- och metallslöjd) 5 (HT 2024) 202445-202449 Svenska Linköping, Valla V

Huvudområde

Didaktik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

GXX

Kursen ges för

 • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9

Förkunskapskrav

Svenska (1-30 hp) med minst 15 hp godkända inklusive 7,5 hp inom språk respektive litteratur, samt alla tidigare VFU-kurser enligt studiegången godkända. Förkunskapskraven ska vara uppfyllda vid terminsstart den aktuella terminen.
För att få påbörja den verksamhetsförlagda utbildningen krävs också att studenten har bekräftat till VFU-koordinator att studenten har för avsikt att genomföra VFU:n den aktuella terminen. Bekräftelsen ska ske terminen innan genomförandet av VFU:n. 

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

 • planera ett större arbetsområde eller några mindre arbetsområden i svenska avseende läsning av skönlitteratur och sakprosa samt skrivande, utifrån gällande styrdokument och ämnesdidaktiska teorier och modeller i samråd med handledare
 • genomföra och leda ett större arbetsområde eller några mindre arbetsområden i svenska, avseende läsning av skönlitteratur och sakprosa samt skrivande, utifrån gällande styrdokument och ämnesdidaktiska teorier och modeller i samråd med handledare
 • anpassa undervisningen till olika elevers förutsättningar och behov
 • utvärdera och följa upp planerad och genomförd undervisning i svenska och
 • reflektera kritiskt över elevernas lärande i förhållande till den egna undervisningen
 • diskutera och föreslå  dokumentation av elevers kunskap och lärande i svenskämnet
 • diskutera och återkoppla bedömning av elevers skrivna texter med stöd av handledaren
 • anpassa sin kommunikation till olika elever och situationer
 • agera ansvarsfullt i skolans miljöer utifrån skolans värdegrund                   
 • interagera med elever, lärare och övriga aktörer i skolan
 • visa självinsikt och lyhördhet för konstruktiv kritik och relatera till den framtida yrkesrollen.

Kursinnehåll

Den studerande planerar, genomför och utvärderar arbetsområden avseende läsning och skrivande i svenska tillsammans med handledare.  Planering och genomförande av läsning, skrivande och samtal har sin utgångspunkt i svenskämnesdidaktiska teorier och svenskämnets syfte, mål och centrala innehåll.  Studenten utgår även från skolans värdegrund i planering och genomförande av arbetsområdena. Fokus läggs också på att diskutera framåtsyftande bedömning av elevproducerade texter och föreslå vilken bearbetning som bör göras. Kursen innehåller även diskussioner om bedömningsproblematiken i svenskämnet som helhet. Under kursen övar den studerande upp ansvar, självinsikt, empatisk förmåga och lyhördhet för konstruktiv kritik i den pedagogiska verksamheten samt utvärderar den egna insatsen avseende det didaktiska handhavandet och de sociala förmågorna tillsammans med handledare. 

Under VFU:n auskulterar och undervisar studenten även i sitt andra ämne.

Undervisnings- och arbetsformer

Verksamhetsförlagd utbildning, VFU-uppföljning i seminarieform.

Examination

Kursen examineras genom uppvisande av tillämpade didaktiska och sociala lärarförmågor.

Examination av tillämpade sociala och didaktiska förmågor begränsas till tre (3) tillfällen.

En student kan komma att få avbryta den verksamhetsförlagda utbildningen i förtid och bli underkänd om det finns en påtaglig risk för att studenten på grund av grov oskicklighet riskerar att skada en person i verksamheten, t.ex. elev, patient eller motsvarande. Studenten får inte delta i den verksamhetsförlagda utbildningen på nytt innan examinator har kontrollerat och godkänt att studenten har de kunskaper och färdigheter som krävs för att inte riskera att skada en annan person. En student har rätt till maximalt två sådana kontrolltillfällen.

Den verksamhetsförlagda utbildningen förutsätter en arbetsinsats motsvarande ca 40 timmar per vecka för en heltidsstuderande. Under förutsättning att det finns tillräckligt underlag för bedömning av studentens prestationer under verksamhetsförlagd utbildning i relation till kursens mål får betyg sättas även om studenten har varit delvis frånvarande från den verksamhetsförlagda utbildningen eller avbrutit den i förtid.

För alla kurser oavsett betygsskala gäller följande:

 • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

För kurser med tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

 • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

För kurser där obligatoriska moment ingår gäller följande:

 • Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid satstentamen har studenten rätt till det.  

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.  

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Kursen reviderad 2020-04-02; Dnr LiU-2020-01361

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan.

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

 • Om undervisningsspråk är svenska ges kursen i sin helhet eller till stora delar på svenska. Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska. Examinationsspråk är svenska.
 • Om undervisningsspråk är svenska/engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov. Examinationsspråk är svenska om kursen ges på svenska eller engelska om kursen ges på engelska.
 • Om undervisningsspråk är engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska.

Institution

Institutionen för kultur och samhälle
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
TSLF Tillämpade sociala lärarförmågor 2.5 hp U, G
TDLF Tillämpade didaktiska lärarförmågor 5 hp U, G, VG

Böcker

Litteraturlista finns under Övriga dokument. 

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.