Svenska: verksamhetsförlagd utbildning (53-60 hp), 7.5 hp

Swedish: Teaching Practice (53-60 cr), 7.5 credits

93SVV9

Huvudområde

Didaktik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

, Suzanne Parmenius-Swärd

Kursansvarig

Suzanne Parmenius-Swärd

Studierektor eller motsvarande

Lisbeth Hurtig

Huvudområde

Didaktik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2X

Kursen ges för

  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs områdesbehörighet 6c samt genomgångna kurser Allmändidaktik, 5 hp, Utveckling och lärande, 10 hp, Bedömning och betygsättning, 7.5 hp, Utbildningshistoria, skolans samhälleliga roll och värdegrund, 7.5 hp, Svenska 1-30 hp och annat ämne 1-60 hp, eller motsvarande. 

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
- göra för svenska ett anpassat urval som gäller läsning av skönlitteratur, sakprosa och skrivande
- planera ett större eller flera arbetsområden avseende, litteraturläsning, läsning av sakprosa och skrivande med beaktande av skolans värdegrund
- genomföra och leda ett större eller flera arbetsområden som inkluderar läsning, skrivande och samtal
- följa upp arbetsområden som avser skrivande och läsning i den egna undervisningen
- diskutera och föreslå bedömning av elevproducerade texter
- känna till verksamhetens IKT-möjligheter och använda för verksamheten relevanta digitala hjälpmedel
- visa ett ansvarsfullt beteende i skolmiljön
- interagera och kommunicera med olika elever och övrig personal
- visa självinsikt och lyhördhet för konstruktiv kritik

Kursinnehåll

Den studerande genomför verksamhetsförlagd utbildning i svenska i grundskolans årskurs 7-9. Den studerande planerar, genomför och utvärderar arbetsområden avseende läsning, och skrivande i svenska, samt utvärderar och diskuterar bedömning av dessa områden tillsammans med handledare. Studenten applicerar skolans värdegrund i planering och genomförande av arbetsområdena. Fokus läggs också på att diskutera formativ bedömning av elevproducerade texter och föreslå vilken bearbetning som bör göras. Under kursen övar den studerande upp självinsikt, empatisk förmåga och lyhördhet för konstruktiv kritik i den pedagogiska verksamheten. Den studerande undersöker fenomen som rör läsning, och skrivande i praktik och teori relaterade till svenskämnets syfte, mål och centrala innehåll.

Undervisnings- och arbetsformer

Verksamhetsförlagd utbildning

Examination

Kursen examineras genom uppvisande av tillämpade didaktiska och sociala lärarförmågor.

Examinationen av de tillämpade didaktiska och sociala lärarförmågorna begränsas till tre tillfällen.

Provkoder:
TSLF Tillämpade sociala lärarförmågor 2,5 hp U-G
TDLF Tillämpade didaktiska lärarförmågor 5 hp U-VG

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

  • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

  • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Om kursen är en VfU-kurs gäller följande:

  • Examination av tillämpade sociala och didaktiska förmågor begränsas till tre (3) tillfällen.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för kultur och kommunikation

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Böcker

Litteraturlista finns under Övriga dokument. 

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.