Svenska: verksamhetsförlagd utbildning (52,5-60 hp), 7.5 hp

Swedish: Teaching Practice (52,5-60 cr), 7.5 credits

93SVV9

Huvudområde

Didaktik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Suzanne Parmenius-Swärd

Kursansvarig

Suzanne Parmenius-Swärd

Studierektor eller motsvarande

Maritha Johansson

Kontaktinformation

Huvudområde

Didaktik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2X

Kursen ges för

 • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9

Förkunskapskrav

Kursen förutsätter Svenska (1-30 hp), varav minst 7,5 hp inom språk respektive litteratur med godkänt resultat, samt godkända kurser Allmändidaktik, 5 hp, Utbildningsvetenskaplig kärna 2: verksamhetsförlagd utbildning, 1,5 hp, Kunskapsbedömning och betyssättning, 7.5 hp och godkänd VFU-kurs i ämne 2 eller motsvarande.

Förkunskapskraven ska vara uppfyllda vid terminsstart den aktuella terminen.

För att få påbörja den verksamhetsförlagda utbildningen krävs också att studenten har bekräftat till VFU-koordinator att studenten har för avsikt att genomföra VFUn den aktuella terminen. Bekräftelsen ska ske terminen innan genomförandet av VFUn för att anskaffning av handledare ska kunna ske.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

 • göra för svenska ett anpassat urval som gäller läsning av skönlitteratur, sakprosa och skrivande
 • planera ett större eller flera arbetsområden avseende, litteraturläsning, läsning av sakprosa och skrivande med beaktande av skolans värdegrund
 • genomföra och leda ett större eller flera arbetsområden som inkluderar läsning, skrivande och samtal
 • följa upp arbetsområden som avser skrivande och läsning i den egna undervisningen
 • diskutera och föreslå bedömning av elevproducerade texter
 • känna till verksamhetens IKT-möjligheter och använda för verksamheten relevanta digitala hjälpmedel
 • visa ett ansvarsfullt beteende i skolmiljön
 • interagera och kommunicera med olika elever och övrig personal
 • visa självinsikt och lyhördhet för konstruktiv kritik

Kursinnehåll

Den studerande genomför verksamhetsförlagd utbildning i svenska i grundskolans årskurs 7-9. Den studerande planerar, genomför och utvärderar arbetsområden avseende läsning, och skrivande i svenska, samt utvärderar och diskuterar bedömning av dessa områden tillsammans med handledare. Studenten applicerar skolans värdegrund i planering och genomförande av arbetsområdena. Fokus läggs också på att diskutera formativ bedömning av elevproducerade texter och föreslå vilken bearbetning som bör göras. Under kursen övar den studerande upp självinsikt, empatisk förmåga och lyhördhet för konstruktiv kritik i den pedagogiska verksamheten. Den studerande undersöker fenomen som rör läsning, och skrivande i praktik och teori relaterade till svenskämnets syfte, mål och centrala innehåll. Den studerande gör också jämförelser med praktisk erfarenhet och didaktisk teori avseende sitt andraämne.

Under VFUn auskulterar och undervisar studenten även i sitt andra ämne/-n.

Undervisnings- och arbetsformer

Verksamhetsförlagd utbildning, VFU-uppföljning i seminarieform.

Examination

Kursen examineras genom uppvisande av tillämpade didaktiska och sociala lärarförmågor.

En student kan komma att få avbryta den verksamhetsförlagda utbildningen i förtid och bli underkänd om det finns en påtaglig risk för att studenten på grund av grov oskicklighet riskerar att skada en person i verksamheten, t.ex. elev, patient eller motsvarande. Studenten får inte delta i den verksamhetsförlagda utbildningen på nytt innan examinator har kontrollerat och godkänt att studenten har de kunskaper och färdigheter som krävs för att inte riskera att skada en annan person. En student har rätt till maximalt två sådana kontrolltillfällen.

Den verksamhetsförlagda utbildningen förutsätter en arbetsinsats motsvarande ca 40 timmar per vecka för en heltidsstuderande. Under förutsättning att det finns tillräckligt underlag för bedömning av studentens prestationer under verksamhetsförlagd utbildning i relation till kursens mål får betyg sättas även om studenten har varit delvis frånvarande från den verksamhetsförlagda utbildningen eller avbrutit den i förtid.

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

 • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

 • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Om kursen är en VfU-kurs gäller följande:

 • Examination av tillämpade sociala och didaktiska förmågor begränsas till tre (3) tillfällen.

För kurser där obligatoriska moment ingår gäller följande:

 • Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Kursen reviderad 2020-04-02; Dnr LiU-2020-01361

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

 • Om undervisningsspråk är Svenska ges kursen i sin helhet eller till stora delar på svenska. Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska. Examinationsspråk är svenska. 
 • Om undervisningsspråk är Svenska/Engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov. Examinationsspråk är svenska om kursen ges på svenska eller engelska om kursen ges på engelska.
 • Om undervisningsspråk är Engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska.

Institution

Institutionen för kultur och samhälle
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
TSLF Tillämpade sociala lärarförmågor 2.5 hp U, G
TDLF Tillämpade didaktiska lärarförmågor 5 hp U, G, VG

Böcker

Litteraturlista finns under Övriga dokument.