Teknik (76-90 hp), 15 hp

Technology (76-90), 15 credits

93TK61

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2X

Kursen ges för

  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Biologi
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Engelska
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Internationell matematik
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Matematik
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Svenska

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs genomgångna 1-60 hp i ämnet Teknik varav 45 hp med godkänt resultat, eller motsvarande. Dessutom krävs genomgångna kurser enligt gällande studiegång och utbildningsplan varav UK 1-4 om 30 hp med godkänt resultat, eller motsvarande.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna
- beskriva informations- och kommunikationsteknikens globala och kulturella betydelser,
- identifiera mekanismer för inkludering och exkludering i olika kulturella kontexter i relation till IKT
- tillämpa informations- och kommunikationsteoretiska begrepp på IKT,
- identifiera det historiska samspelet mellan IKT, människa och samhälle,
- analysera olika informations- och kommunikationsteknikers betydelse för lärande och kunskapens organisering,
- värdera och kritiskt granska olika typer av information,
- planera, genomföra och presentera ett vetenskapligt ämnesdidaktiskt arbete på grundläggande nivå
- förklara och konstruera enklare elektronisk informations- och kommunikationsteknik
- dokumentera och bedöma kunskaper i teknik, relaterat till kursens innehåll

Kursinnehåll

Kursen belyser informations- och kommunikationsteknik (IKT) ur tre olika perspektiv: 1) som globalt fenomen, 2) som kunskapssociologiskt fenomen och 3) som pedagogiskt och didaktiskt fenomen. Inom dessa tre perspektiv behandlas centrala aspekter som rör den digitala tidsålderns relation till teknikutveckling, demokrati, masskommunikation och media. Till detta kommer t ex frågor som rör kontroll över information, liksom frågor om delaktighet och utanförskap. Kursen behandlar också olika sätt att kritiskt granska och värdera information.

I kursen får studenten även konstruera enklare elektronisk informations- och kommunikationsteknik; t.ex. hemsidor och radiosändare.

De analytiska erfarenheterna kopplas till didaktiska sammanhang, där läroplan och de nationella kursplanerna för teknikämnet i grund- och gymnasieskola har framträdande positioner. I kursen ingår att planera, genomföra och presentera ett vetenskapligt ämnesdidaktiskt arbete på grundläggande nivå samt dokumentera och bedöma kunskaper i teknik, relaterat till kursens innehåll.

Undervisnings- och arbetsformer

Inläsning och bearbetning av litteratur, seminarier, konstruktionsövningar, föreläsningar och studiebesök. Undervisningen omfattar såväl individuella som gruppvisa moment.

Examination

Kursen examineras genom muntlig och skriftlig redovisning.

PROVKODER:
SRE1 Skriftlig redovisning: praktisk uppgift 4.5 hp (U-VG)
MRE1 Muntlig redovisning med skriftliga förberedelseuppgifter 4.5 hp (U-VG)
SRE2 Skriftlig redovisning: uppsats 6 hp (U-VG)

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Briggs, Åsa and Burks, Peter. 2009. A social history of the media: from Gutenberg to the Internet. Cambridge: Polity Press. Castells, Manuell. 2004. From the informational city to the information age. Vol 3. London: Sage. Johansson, Mats. 2009. Om kommunikation: En introduktion till kommunikationssamhället. Stockholm: Natur & kultur. Webster, Frank. 2006. Theories of the information society. London: Routlege.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.