Teknik (76-90 hp), 15 hp

Technology (76-90 cr), 15 credits

93TK61

Kursen är nedlagd.

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Jonas Hallström

Kursansvarig

Jonas Hallström

Studierektor eller motsvarande

Mats Brusman
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
L1AGY Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång biologi, 300 hp (Ingång biologi) 7 (HT 2019) 201944-202003 Svenska Linköping, Valla V
L1AGY Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång engelska, 300 hp (Ingång engelska) 7 (HT 2019) 201944-202003 Svenska Linköping, Valla
L1AGY Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång matematik, 300 hp (Ingång matematik) 7 (HT 2019) 201944-202003 Svenska Linköping, Valla V
L1AGY Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång svenska, 330 hp (Ingång svenska) 7 (HT 2019) 201944-202003 Svenska Linköping, Valla

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2X

Kursen ges för

  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan

Förkunskapskrav

Godkända kurser Teknik (1-45 hp), 45 hp, Allmändidaktik, 5 hp, Utveckling och lärande, 7,5 hp, Utbildningsvetenskaplig kärna 2: Verksamhetsförlagd utbildning, 1,5 hp, Kunskapsbedömning och betyssättning, 7.5 hp, eller motsvarande.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:

- beskriva Internetteknikens historiska, globala och kulturella betydelser samt värdera och kritiskt granska olika typer av information,

- installera och driftsätta en webbserver med ändamålsenligt operativsystem samt webbserverapplikationer,

- säkerhets- och underhållsaspekter kring webbserverutrustning i drift,

- utföra och visa kunskaper om utvecklingsprocessen för ett webbtekniskt projekt där projektplanering, programmeringsmässigt genomförande, samt dokumentation och uppföljning ingår,

- använda webbtekniker som javascript och CSS för att konstruera en webbplattform,

- grunder i 2D bildbehandling, 3D modellering och 3D-visualisering samt producera ändamålsenlig 2D och 3D-grafik för tryck- och webbpublicering,

- planera, genomföra och presentera ett vetenskapligt ämnesdidaktiskt arbete på grundläggande nivå,

- välja stoff, planera, dokumentera och värdera egen undervisning samt bedöma elevers kunskaper utifrån ett didaktiskt perspektiv.

Kursinnehåll

Målet med kursen är att studenten ska utveckla kunskaper om Internetteknik, dator- och nätverksteknik samt bildbehandling och visualisering i 2D och 3D för att kunna planera, leda och utvärdera undervisning i gymnasiet enligt gällande styrdokument. I samtliga moment kommer teknikdidaktik ha en central roll. I detta ingår arbete med ämnesplaner/kurser, val av stoff, planering, dokumentering och värdering av undervisning samt kunskapsbedömning och betygssättning.

Kursen belyser medieteknik utifrån tre teknikperspektiv; Internetteknik, dator- och nätverksteknik samt bildbehandling och visualisering i 2D och 3D. Här ingår Internetteknikens historiska, globala och kulturella betydelser samt betydelsen av att värdera och kritiskt granska olika typer av information. Kursen behandlar också olika sätt att praktiskt genomföra webbprojekt från idé till konstruktion av innehåll samt publicering över Internet. I kursen får studenten planera, bygga och driftsätta en grundläggande webbserver för publicering av text, bild och ljud som anpassats för webbåtkomst. Därtill får studenten också grundläggande färdigheter i programmering samt webbutveckling för att skapa dynamiskt innehåll för extern åtkomst via webbservern. Grundläggande kunskaper om ljud- och videobearbetning ingår också för att ge webbplattformen multimedialt innehåll. Dessutom kommer studenten att arbeta med 2D och 3D grafik som i senare led blir det centrala innehållet på webbplattformen.

De analytiska erfarenheterna kopplas till didaktiska sammanhang, där läroplan och de nationella kursplanerna för teknikämnet i grund- och gymnasieskola har framträdande positioner. I kursen ingår att planera, genomföra och presentera ett vetenskapligt ämnesdidaktiskt arbete på grundläggande nivå samt dokumentera och bedöma kunskaper i programmering, webbutveckling samt dator- och nätverksteknik, relaterat till kursens innehåll.

Undervisnings- och arbetsformer

Inläsning och bearbetning av litteratur, seminarier, konstruktionsövningar, samt föreläsningar. Undervisningen omfattar såväl individuella som gruppvisa moment. 

Examination

Kursen examineras genom muntlig och skriftlig redovisning.

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

  • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

  • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Om kursen är en VfU-kurs gäller följande:

  • Examination av tillämpade sociala och didaktiska förmågor begränsas till tre (3) tillfällen.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
STN2 Hemtentamen, webbutveckling 6 hp U, G, VG
STN1 Salstentamen, dator- och nätverksteknik 3 hp U, G, VG
SRE4 Seminarieuppgift, 2D-visulaisering 3 hp U, G, VG
SRE3 Seminarieuppgift, Internetteknikens historia 1.5 hp U, G, VG
MRE2 Projektredovisning 1.5 hp U, G, VG
Briggs, Åsa and Burks, Peter. 2009. A social history of the media: from Gutenberg to the Internet. Cambridge: Polity Press. Castells, Manuell. 2004. From the informational city to the information age. Vol 3. London: Sage. Johansson, Mats. 2009. Om kommunikation: En introduktion till kommunikationssamhället. Stockholm: Natur & kultur. Webster, Frank. 2006. Theories of the information society. London: Routlege.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.