Textilslöjd (38.5-45 hp), 7.5 hp

Textil Craft (38-45), 7.5 credits

93TX37

Kursen är nedlagd. Ersätts av 93TX39.

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Ingrid Bergqvist

Studierektor eller motsvarande

Anders Narbrink

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Engelska
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Matematik
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Svenska
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Textilslöjd

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs områdesbehörighet 6c samt genomgångna kurser Allmändidaktik, 5 hp, Utveckling och lärande, 10 hp, Bedömning och betygsättning, 7.5 hp, Utbildningshistoria, skolans samhälleliga roll och värdegrund, 7.5 hp, Textilslöjd 1-15 hp samt Textilslöjd 16-30 hp och annat ämne 1-60 hp, eller motsvarande.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

− redogöra för kunskaper om slöjdens material, redskap och tekniker i praktiskt arbete med fokus på garnteknik
− kunna använda kunskaper i formgivning och praktiskt slöjdarbete inom olika garntekniker
− beskriva och analysera aktuella styrdokument för slöjd i skolan
− reflektera över och analysera slöjdundervisning och lärande med fokus på bedömning
− formulera problem relaterade till slöjdundervisningen samt inhämta, bearbeta och analysera empiriskt material
− tillämpa forskningsmetoder och producera text med vetenskaplig karaktär
− granska, konstruktivt kommentera samt försvara vetenskapliga arbeten

Kursinnehåll

Kursen innehåller praktiskt arbete i textil med inriktning mot garntekniker med tillhörande formgivning. Vidare ingår studier av de centrala styrdokumenten för slöjdundervisning samt analys och bedömning av elevarbeten i slöjd. I kursen ingår även att skriva en rapport med ämnesdidaktisk inriktning. Studenten gör datainsamlingen under fältstudier genom till exempel observation, intervju eller enkät.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, handledning, praktiskt arbete och fältstudier. Kursarbetet genomförs både i grupp och individuellt, i såväl lärarledda som självständiga former.

Examination

Kursen examineras individuellt genom muntlig, skriftlig och visuell redovisning samt rapport med framläggning och opposition.

PROVKODER:

OPPO Opposition, 0.5hp, UG
PRE1 Redovisning av produkt/praktiskt arbete: visuell och muntlig, 3hp, UV
RAP1 Rapport med respondentskap, 2,5hp, UV
VRE1 Visuell redovisning med muntlig presentation, 0,5hp, UV
SRE1 Skriftlig redovisning, kursportfölj, 1hp, UV

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för kultur och kommunikation

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Borg Kajsa & Lindström Lars (2008). Slöjda för livet. Sthlm Lärarförbundets förlag , kap.16 Dahlgren Lars-Ove(1990) Undervisningen och det meningsfulla lärandet Linköpings universitet (Utlånas av kursen) Ehrlich Lola/Wincent –Gelinder (2011) Bonniers stora bok om stickning Sthlm Bonniers Fakta Eton Jan (2010) Virkskolan Sthlm Norstedts Hasselskog Peter (2010) Slöjdlärares förhållningssätt Gbg universitet , Institutionen för Hushållsvetenskap, avhandling (skriv ut http://www.avhandlingar.se/om/Peter+Hasselskog/ kap.9 Jerstorp Karin/Köhlmark Eva (1989) Forma mönster. Sthlm Bonniers * Lindström L/ Lindberg V(2008) Pedagogisk bedömning Sthlm universitets förlag sid.11-25 (kopior erhålles av kursen) Patel Runa /Davidsson Bo (2007) Forskningsmetodikens grunder. Lund, Studentlitteratur Singers Susanne (2004) Elevernes alsidige personlige udvikling gennem Håndarbejde Danmarks handarbejdslärerförening (finns för utlån av institutionen) Skolverket (2011) Kunskapsbedömning i skolan Sthlm Fritzes Skolverket (2011) Kommentarmaterial till kursplanen i slöjd Sthlm Fritzes förlag Skolverket,(2011) Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 Sthlm Fritzes förlag – finns även på skolverkets hemsida Skolverket (2009) Slöjd- en samtalsguide Sthlm, Fritzes (sid 38-52) Skolverket(2005) Slöjd, nationella utvärderingen 2003 Sthlm Fritzes förlag

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.