Textilslöjd (38-60hp), 22.5 hp

Textile Craft (38-60 cr), 22.5 credits

93TX39

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Helen Gustafsson

Kursansvarig

Helen Gustafsson

Studierektor eller motsvarande

Katarina Jonsson

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9

Förkunskapskrav

Textilslöjd (1-30 hp) med minst 15 hp godkända inklusive Pedagogisk planering, 3 hp, samt alla tidigare VFU-kurser enligt studiegången godkända

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:
- tillämpa kunskaper och färdigheter inom vävning och dess material, redskap och tekniker
- beskriva och reflektera kring kulturhistoria och kulturtraditioner med anknytning till slöjd, hantverk och formgivning
- tillämpa kunskaper och färdigheter inom grundläggande broderi och dess material, redskap och tekniker
- visualisera och kommunicera ett personligt formspråk samt visa förmåga att analysera och bedöma form- och materialuttryck
- omsätta sina kunskaper inom kulturhistoria och kulturtraditioner till egna tillämpningar i ett nutida sammanhang i form, färg och material, samt göra didaktiska reflektioner över arbetsresultaten
- visa förmåga att med vetenskaplig metod formulera en ämnesdidaktisk problemställning inom slöjd
- tillämpa kunskaper om bedömning och betygssättning av elevarbeten i slöjd
- reflektera över och utveckla det egna ledarskapet
- skriva och presentera en ämnesdidaktisk uppsats med vetenskaplig metod inom slöjd
- använda kunskap om centrala teoretiska perspektiv i forskning inom slöjd och hantverk
- granska och konstruktivt kommentera andras uppsatser 

Kursinnehåll

Kursen innehåller praktiskt arbete i vävning och matematiska beräkningar inom bindningslära med inriktning mot olika tekniker för vävning med tillhörande formgivning. Vidare innehåller kursen praktiskt arbete med broderitekniker inom fria och bundna sömsätt med tillhörande formgivning. En tillämpning, kopplat till broderi, med ett samtida, personligt uttryck görs med utgångspunkt i tidigare kulturstudier där broderi kan kombineras med andra tekniker.
I kursen studeras kulturhistoria och kulturtraditioner med inriktning på arkitektur, inredning, stil/dräkthistoria och bruksföremål i olika sammanhang. I ett kulturperspektiv genomförs en mindre litteraturstudie med utgångspunkt från slöjdföremål och resultatet presenteras i form av ett skriftligt arbete. Vidare ingår bedömning och betygssättning av elevarbeten i slöjd samt studier av styrdokument för slöjdundervisning.
Ledarskap och lärarrollen studeras och diskuteras i relation till litteratur och till erfarenheterna från VFU. I kursen ingår att skriva, presentera och opponera på en ämnesdidaktisk uppsats.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, handledning, och praktiskt arbete Kursarbetet genomförs både i grupp och individuellt, i såväl lärarledda som självständiga former. Under kursen genomförs muntliga, skriftliga och visuella presentationer av resultat från kursuppgifter och moment, samt redovisning och opponering av en skriftlig uppsats.

Examination

Examinationen av kursens praktiska delar sker individuellt genom skriftlig, muntlig och visuell redovisning. Kursen examineras även genom inlämning av en rapport med framläggning och opposition. För VG på hel kurs krävs minst 12hp VG.

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

  • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

  • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

För kurser där obligatoriska moment ingår gäller följande:

  • Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.  

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.  

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan.

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

  • Om undervisningsspråk är Svenska ges kursen i sin helhet eller till stora delar på svenska. Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska. Examinationsspråk är svenska.
  • Om undervisningsspråk är Svenska/Engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov. Examinationsspråk är svenska om kursen ges på svenska eller engelska om kursen ges på engelska.
  • Om undervisningsspråk är Engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska.

Institution

Institutionen för kultur och samhälle
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
PRE1 Praktiskt arbete, vävning del 1 redovisas visuellt, muntlig och skriftligt 4 hp U, G, VG
PRE2 Praktiskt arbete, vävning del 2 redovisas visuellt, muntlig och skriftligt 3.5 hp U, G, VG
STN1 Skriftlig hemtentamen i vävning 0.5 hp U, G, VG
SKR1 Skriftlig redovisning, Bedömning av elevarbeten i slöjd 2 hp U, G, VG
SKR2 Skriftlig redovisning, Litteraturuppgift - slöjdföremål 2 hp U, G, VG
PRE3 Praktiskt arbete, broderi del 1 redovisas visuellt, muntlig och skriftligt 3 hp U, G, VG
PRE4 Praktiskt arbete, broderi del 2 redovisas visuellt, muntlig och skriftligt 3 hp U, G, VG
RAP1 Rapport med respondentskap 4 hp U, G, VG
OPP1 Opponentskap 0.5 hp U, G
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.