Textilslöjd (46-60 hp), 15 hp

Textile Craft (46-60 cr), 15 credits

93TX47

Kursen är nedlagd. Ersätts av 93TX39.

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Katarina Jonsson

Kursansvarig

Katarina Jonsson

Studierektor eller motsvarande

Anders Narbrink

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9

Förkunskapskrav

Kursen förutsätter Textilslöjd (1-45 hp), varav moment om sammanlagt 22,5 hp ska vara godkända, eller motsvarande.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande
− kunna identifiera och presentera kulturhistoria och traditioner med anknytning till slöjd, hantverk och formgivning
− kunna beskriva och granska föremål med hänsyn till dess funktioner och sammanhang
− tillämpa ett personligt formspråk i gestaltande arbete med textil
- kunna motivera och bedöma estetiska uttryck i form, färg och material
− kunna använda slöjdens material, redskap och tekniker i praktiskt arbete främst inom broderi
− kunna redogöra för kunskaper om slöjdens material, redskap och tekniker med fokus på broderi
− kunna använda sina kunskaper inom kulturhistoria och slöjdtraditioner i egna experimentella tillämpningar i ett nutida sammanhang
- presentera och diskutera ämnesdidaktiska reflektioner över slöjdens kulturella uttryck utifrån historiskt, geografiskt och etniskt perspektiv

Kursinnehåll

I kursen studeras kulturhistoria och kulturtraditioner med inriktning på arkitektur, möbler, konst, dräkter och bruksföremål. Det ingår analys av föremål utifrån dess praktiska, estetiska, och symboliska funktioner. Kopplat till det kulturhistoriska temat arbetar studenten med formgivning och färgsättning vilket ger underlag för broderi. I kursen ingår broderitekniker inom fria och bundna sömsätt med tillhörande material och redskapslära. Dessutom tränas ett experimentellt förhållningssätt i arbetet med formgivningsövningar och broderi i kombination med andra tekniker och material. Dessutom ingår en experimentell tillämpning med ett nutida, personligt uttryck som görs med utgångspunkt i kulturstudierna. Kursen innehåller olika typer av fältstudier och studiebesök som kan förläggas både inom grundskolan och i annan pedagogisk slöjdverksamhet. Kunskaper och färdigheter breddas genom samverkansuppgifter med Trä och Metallslöjd.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, studiebesök, fältstudier, seminarier, handledning och praktiskt arbete. Kursarbetet genomförs både i grupp och individuellt, i såväl lärarledda som självständiga former.

Examination

Examinationen sker individuellt genom skriftlig, muntlig och visuell redovisning.

 

 

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

  • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

  • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Om kursen är en VfU-kurs gäller följande:

  • Examination av tillämpade sociala och didaktiska förmågor begränsas till tre (3) tillfällen.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för kultur och kommunikation
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
PRE6 Redov av prakt arb: visuell o muntl redov. Grundl brod uppg 5.5 hp U, G, VG
PRE7 Redov av prakt arb: visuell o muntl redov. Exp arb/brod 5 hp U, G, VG
PRO2 Projekt: visuell och muntlig redovisning 1 hp U, G
SRE1 Skriftlig redovisning 1.5 hp U, G, VG
SRE2 Skriftlig redovisning 2 hp U, G, VG
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.