Utbildningsvetenskaplig kärna 6, Specialpedagogik, 7.5 hp

Educational Sciences 6, Special Needs Education, 7.5 credits

93UK61

Kursen är nedlagd. Gavs sista gången VT 2021. Ersätts av 9AUK62.

Huvudområde

Specialpedagogik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Tove Mattsson

Kursansvarig

Tove Mattsson

Studierektor eller motsvarande

Margareta Engvall
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Specialpedagogik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2X

Kursen ges för

  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan

Förkunskapskrav

Kursen förutsätter (1-60hp) i två ämnen, varav alla ingående VFU-kurse ska vara godkända. Dessutom ska kurserna Allmändidaktik, 5 hp, Utveckling och lärande, 7,5 hp, Utbildningsvetenskaplig kärna 2: Verksamhetsförlagd utbildning, 1,5 hp, Kunskapsbedömning och betyssättning, 7.5 hp och Utbildningshistoria, skolans samhälleliga roll och värdegrund, 7.5 hp vara godkända, eller motsvarande.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna
- redogöra för internationella och nationella styrdokument med avseende på specialpedagogisk verksamhet och mänskliga rättigheter
- problematisera teoretiska specialpedagogiska perspektiv och begrepp, historiskt och internationellt
- diskutera hur samverkan med andra kan bidra till att på individ-, grupp- och organisationsnivå stödja elevers lärande
- identifiera möjligheter och hinder för lärande i skolan, med fokus på extra anpassningar och särskilt stöd i pedagogisk verksamhet
- reflektera över vad ett professionellt förhållningssätt innebär med utgångspunkt i elevers olikheter
- till form och innehåll tillämpa ett vetenskapligt förhållningssätt i arbetet med kursuppgifter och examination

Kursinnehåll

Kursen behandlar specialpedagogisk verksamhet och specialpedagogiska förhållningssätt såväl i ett historiskt som i ett nutida och ett internationellt perspektiv. Styrdokument och internationella överenskommelser som reglerar skolans ansvar för elever i olika livssituationer och som är i behov av särskilt stöd studeras. Centrala specialpedagogiska begrepp och perspektiv diskuteras utifrån verksamhet på individ-, grupp- och organisationsnivå. Det specialpedagogiska förhållningssättet i kursen utgår från att se möjligheter och att förebygga, identifiera, uppmärksamma och undanröja hinder för lärande och utveckling. Skolans redskap för att följa och stödja utveckling och lärande för elever i behov av särskilt stöd studeras och analyseras.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier samt arbete enskilt och i grupp. I kursen används lärplattform.

Obligatoriskt moment:
Deltagande i seminarier

Examination

Kursen examineras genom skriftlig portfolio samt deltagande i seminarier.

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

  • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

  • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Om kursen är en VfU-kurs gäller följande:

  • Examination av tillämpade sociala och didaktiska förmågor begränsas till tre (3) tillfällen.

För kurser där obligatoriska moment ingår gäller följande:

  • Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
SRE1 Seminarier o seminarieunderlag: skriftlig redov o delt i sem 1 hp U, G
POR2 Portfolio: Skriftlig redovisning 6.5 hp U, G, VG

Böcker

Litteraturlistan är preliminär.

Barow, Thomas, (2013) Mångfald och differentiering : inkludering i praktisk tillämpning 1. uppl. Lund : Studentlitteratur, 2013

ISBN: 9789144071985

3 kapitel

Eriksson-Gustavsson, Anna-Lena, Göransson, Kerstin, Nilholm, Claes, (2011) Specialpedagogisk verksamhet i grundskolan 1. uppl. Lund : Studentlitteratur, 2011

ISBN: 9789144068909

3 kapitel

Hejlskov Elvén, Bo, (2018) Problemskapande beteende vid utvecklingsmässiga funktionshinder 2. uppl. Lund : Studentlitteratur, 2018

ISBN: 9789144110981

Nilholm, Claes, (2007) Perspektiv på specialpedagogik 2., [omarb.] uppl. Lund : Studentlitteratur, 2007

ISBN: 9789144026633

Persson, Bengt, (2013) Elevers olikheter och specialpedagogisk kunskap 3., omarb. uppl. Stockholm : Liber, 2013

ISBN: 9789147114139

Övrigt

Samt nedladdningsbar obligatorisk litteratur och fördjupningslitterstur. Se lista på Lisam och under "Övriga dokument".

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.