Examensarbete inom matematik (forskningskonsumtion), 15 hp

Thesis, Mathematics, 15 credits

93XMA7

Kursen är nedlagd.

Huvudområde

Matematik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Jonas Bergman Ärlebäck, Peter Frejd, Björn Textorius

Kursansvarig

Jonas Bergman Ärlebäck, Peter Frejd

Studierektor eller motsvarande

Jesper Thorén
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
L17MA Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Matematik 7 (HT 2018) 201845-201903 Svenska Linköping, Valla V

Huvudområde

Matematik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2E

Kursen ges för

  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Historia
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Matematik
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Trä- och metallslöjd
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Textilslöjd

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs genomgångna 1-60 hp i ämnet Matematik varav 45 hp med godkänt resultat, eller motsvarande. Dessutom krävs genomgångna kurser enligt gällande studiegång och utbildningsplan varav UK 1-4 om 30 hp med godkänt resultat, eller motsvarande.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna
- planera, motivera och genomföra ett vetenskapligt arbete inom
ämnet matematik med didaktisk inriktning
- formulera en forskningsbar ämnesdidaktisk problemställning som
tar sin utgångspunkt i såväl nationell som internationell forskning
- välja vetenskapliga texter i relation till formulerad
problemställning
- motivera avgränsningar och perspektiv
- tillämpa ett analytiskt förhållningssätt i relation till valda
vetenskapliga texter
- presentera och försvara sitt vetenskapliga arbete
- kritiskt granska och diskutera ett annat vetenskapligt arbete

Kursinnehåll

Kursen innebär en fördjupning av tidigare studier och erfarenheter
under utbildningen. I kursen vägleds den studerande successivt
vad gäller den vetenskapliga kunskapsprocessens olika delar. Den
studerande genomför ett längre vetenskapligt arbete inom ämnet
matematik med didaktisk inriktning. Arbetet bygger på
sammanställning och analys av nationell och internationell
forskning (forskningskonsumtion) inom ett område med relevans
för lärarprofessionen. Den studerande läser, granskar och ger
återkoppling på såväl utkast som färdiga uppsatser som andra
studenter skrivit.

Undervisnings- och arbetsformer

Handledning (i par eller enskilt samt i grupp), föreläsningar och
seminarier samt enskilt arbete.

Examination

Kursen examineras genom individuell framläggning och försvar av
uppsats samt opposition av annan uppsats.

PROVKODER:
UPS1 Uppsats 15 hp U-VG
RESP Respondentskap 0 hp U-G
OPPO Opponentskap 0 hp U-G

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

  • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

  • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Om kursen är en VfU-kurs gäller följande:

  • Examination av tillämpade sociala och didaktiska förmågor begränsas till tre (3) tillfällen.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Matematiska institutionen

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Backman, J. (2008). Rapporter och uppsatser. Lund: Studentlitteratur. Dysthe, O., Hertzberg, F., & Løkensgard Hoel, T. (2000). Skriva för att lära. Skrivande i högre utbildning. Lund: Studentlitteratur. Eriksson Barajas, K., Forsberg, C. & Wengström, Y. (2013). Systematiska litteraturstudier i utbildningsvetenskap: vägledning vid examensarbeten och vetenskapliga artiklar. Stockholm: Natur & Kultur. Forsberg, C. & Wengström, Y. (2004). Att göra systematiska litteraturstudier värdering, analys och presentation av omvårdnadsforskning. Enskede: TPB. Hartman, S. (2003). Skrivhandledning för examensarbeten och rapporter. Natur och Kultur. Nyberg, R. (2000). Skriv vetenskapliga uppsatser och avhandlingar med stöd av IT och Internet. Lund: Studentlitteratur. Rienecker, L. & Stray Jørgensen, P. (2010). Att skriva en bra uppsats. Johanneshov: TPB. Svenska språknämnden (2008). Svenska skrivregler 2008. Stockholm: Svenska språknämnden och Liber.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.