Undervisning och möten, 15 hp

Teaching in a relational perspective, 15 credits

940G32

Huvudområde

Pedagogiskt arbete

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Martin Lundberg

Kursansvarig

Martin Lundberg

Studierektor eller motsvarande

Martin Lundberg
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
L1FH1 Folkhögskollärarprogrammet, halvfart 2 (HT 2024) 202434-202503 Svenska Linköping, Valla
L1FH1 Folkhögskollärarprogrammet, helfart 1 (HT 2024) 202434-202503 Svenska Linköping, Valla

Huvudområde

Pedagogiskt arbete

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

GXX

Kursen ges för

 • Folkhögskollärarprogrammet

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

 • redogöra för och diskutera kunskap och undervisning som relationella företeelser
 • planera och genomföra tematisk undervisning samt reflektera över den ur ett deltagarperspektiv
 • redogöra för och kritiskt diskutera klassiska pedagogiska idéer av betydelse för folkbildning
 • beskriva och analysera olika undervisningsstrategier och deras konsekvenser i relation till vuxendidaktiska respektive normkritiska perspektiv
 • redogöra för och diskutera begreppet hållbar utveckling och dess olika dimensioner i relation till folkbildning
 • använda digitala verktyg i den pedagogiska verksamheten med säkerhet och didaktiskt medvetenhet
 • reflektera över betydelsen av olika mediers och digitala miljöers roll för undervisning och lärande

Kursinnehåll

I kursen behandlas undervisning som relationell företeelse genom att aktuella vuxendidaktiska perspektiv introduceras och bearbetas. Kursen behandlar även tematisk undervisning och hur den kan organiseras på folkhögskola. I kursen utformar och diskuterar vi tematisk undervisning i ämnesövergripande arbetslag samt prövar och diskuterar användningen av olika digitala redskap. Kursen innehåller även den första VFU-perioden.

Undervisnings- och arbetsformer

I kursen förekommer föreläsningar, självständiga studier, litteraturstudier, seminarier, grupparbeten, fältstudier, undervisningsövningar och skrivande av loggbok.   

Examination

Kursen examineras genom muntliga gruppredovisningar, en individuell skrivuppgift samt en hemtentamen.   

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

 • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

 • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

För kurser där obligatoriska moment ingår gäller följande:

 • Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.  

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.  

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Betygsskala

Tvågradig skala, U, G

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan.

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

 • Om undervisningsspråk är svenska ges kursen i sin helhet eller till stora delar på svenska. Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska. Examinationsspråk är svenska.
 • Om undervisningsspråk är svenska/engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov. Examinationsspråk är svenska om kursen ges på svenska eller engelska om kursen ges på engelska.
 • Om undervisningsspråk är engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska.

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
MRE1 Muntlig redovisning av tematiskt undervisningspass 3 hp U, G
GRE1 Gestaltande redovisning och digitala redskap i undervisningen 3 hp U, G
STN1 Skriftlig hemtentamen 6 hp U, G
SDLF Sociala och didaktiska lärarförmågor 3 hp U, G

Böcker

Se under fliken Övriga dokument

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.