Lärarskap och didaktisk förnyelse, 15 hp

The professional teacher and educational renewal, 15 credits

940G34

Huvudområde

Pedagogiskt arbete

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Sol Morén

Kursansvarig

Sol Morén

Studierektor eller motsvarande

Martin Lundberg
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
L1FH1 Folkhögskollärarprogrammet, halvfart 4 (VT 2025) 202504-202523 Svenska Linköping, Valla
L1FH1 Folkhögskollärarprogrammet, helfart 2 (VT 2025) 202504-202523 Svenska Linköping, Valla

Huvudområde

Pedagogiskt arbete

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

GXX

Kursen ges för

 • Folkhögskollärarprogrammet

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

 • planera, genomföra, utvärdera och utveckla undervisning
 • i samråd med skolledning, mentor och/eller kollegor beskriva, analysera och diskutera ett pågående eller nytt projekt för didaktisk förnyelse som svarar mot aktuella behov på en folkhögskola
 • beskriva och tillsammans med kollegor eller mentor diskutera frågor som rör folkhögskollärarens yrkesetik och pedagogiska ledarskap
 • genomföra och reflektera över de former för bedömning av deltagares kunskaper som förekommer inom folkhögskolan samt hur dessa relaterar till undervisningens innehåll och form
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och fortlöpande utveckla sin kompetens.

Kursinnehåll

Kursen fokuserar på professionellt lärarskap på folkhögskola. Kursen innehåller utbildningens tredje och sista VFU-period samt behandlar frågor om studieomdöme, lärares ledarskap, utvärdering av undervisning, frågor om lärares yrkesetik samt fortsatt utveckling av lärares yrkeskunnande. Kursen innehåller också ett självständigt arbete som handlar om förnyelse av undervisning.

Undervisnings- och arbetsformer

I kursen deltar studenten i verksamheten på en skola, planerar och genomför samt utvärderar undervisning både självständigt och tillsammans med en mentor eller kollega. Studenten deltar också i skolans övriga verksamhet samt i lärarmöten. I kursen förekommer föreläsningar, litteraturstudier, seminarier, skrivande samt ett större projektarbete. 

Examination

Kursen examineras genom en individuell skrivuppgift, VFU-examination samt ett självständigt arbete.

Examination av tillämpade sociala och didaktiska förmågor begränsas till tre (3) tillfällen.

En student kan komma att få avbryta den verksamhetsförlagda utbildningen i förtid och bli underkänd om det finns en påtaglig risk för att studenten på grund av grov oskicklighet riskerar att skada en person i verksamheten, t.ex. elev, patient eller motsvarande. Studenten får inte delta i den verksamhetsförlagda utbildningen på nytt innan examinator har kontrollerat och godkänt att studenten har de kunskaper och färdigheter som krävs för att inte riskera att skada en annan person. En student har rätt till maximalt två sådana kontrolltillfällen.

Den verksamhetsförlagda utbildningen förutsätter en arbetsinsats motsvarande ca 40 timmar per vecka för en heltidsstuderande. Under förutsättning att det finns tillräckligt underlag för bedömning av studentens prestationer under verksamhetsförlagd utbildning i relation till kursens mål får betyg sättas även om studenten har varit delvis frånvarande från den verksamhetsförlagda utbildningen eller avbrutit den i förtid.

För alla kurser oavsett betygsskala gäller följande:

 • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

För kurser med tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

 • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

För kurser där obligatoriska moment ingår gäller följande:

 • Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid satstentamen har studenten rätt till det.  

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.  

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Betygsskala

Tvågradig skala, U, G

Övrig information

Kursen reviderad 2020-04-02; Dnr LiU-2020-01361

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan.

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

 • Om undervisningsspråk är svenska ges kursen i sin helhet eller till stora delar på svenska. Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska. Examinationsspråk är svenska.
 • Om undervisningsspråk är svenska/engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov. Examinationsspråk är svenska om kursen ges på svenska eller engelska om kursen ges på engelska.
 • Om undervisningsspråk är engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska.

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
SRE1 Bedömning i folkhögskolan 1.5 hp U, G
SAS1 Självständigt arbete som seminariebehandlas 6 hp U, G
SDLF Sociala och didaktiska lärarförmågor 7.5 hp U, G
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.