Undervisning och möten, 15 hp

Teaching in a relational perspective, 15 credits

940G32

Huvudområde

Pedagogiskt arbete

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
L1FH1 Folkhögskollärarprogrammet, halvfart 2 (HT 2022) 202234-202303 Svenska Linköping
L1FH1 Folkhögskollärarprogrammet, helfart 1 (HT 2022) 202234-202303 Svenska Linköping

Huvudområde

Pedagogiskt arbete

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

 • Folkhögskollärarprogrammet

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

 • redogöra för och diskutera kunskap och undervisning som relationella företeelser
 • planera och genomföra tematisk undervisning samt reflektera över den ur ett deltagarperspektiv
 • redogöra för och kritiskt diskutera klassiska pedagogiska idéer av betydelse för folkbildning
 • beskriva och analysera olika undervisningsstrategier och deras konsekvenser i relation till vuxendidaktiska respektive normkritiska perspektiv
 • redogöra för och diskutera begreppet hållbar utveckling och dess olika dimensioner i relation till folkbildning
 • använda digitala verktyg i den pedagogiska verksamheten med säkerhet och didaktiskt medvetenhet
 • reflektera över betydelsen av olika mediers och digitala miljöers roll för undervisning och lärande

Kursinnehåll

I kursen behandlas undervisning som relationell företeelse genom att aktuella vuxendidaktiska perspektiv introduceras och bearbetas. Kursen behandlar även tematisk undervisning och hur den kan organiseras på folkhögskola. I kursen utformar och diskuterar vi tematisk undervisning i ämnesövergripande arbetslag samt prövar och diskuterar användningen av olika digitala redskap. Kursen innehåller även den första VFU-perioden.

Undervisnings- och arbetsformer

I kursen förekommer föreläsningar, självständiga studier, litteraturstudier, seminarier, grupparbeten, fältstudier, undervisningsövningar och skrivande av loggbok.   

Examination

Kursen examineras genom muntliga gruppredovisningar, en individuell skrivuppgift samt en hemtentamen.   

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

 • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

 • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

För kurser där obligatoriska moment ingår gäller följande:

 • Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid satstentamen har studenten rätt till det.  

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.  

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Betygsskala

Tvågradig skala, U, G

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan.

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

 • Om undervisningsspråk är Svenska ges kursen i sin helhet eller till stora delar på svenska. Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska. Examinationsspråk är svenska.
 • Om undervisningsspråk är Svenska/Engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov. Examinationsspråk är svenska om kursen ges på svenska eller engelska om kursen ges på engelska.
 • Om undervisningsspråk är Engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska.

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
SDLF Sociala och didaktiska lärarförmågor 3 hp U, G
STN1 Skriftlig hemtentamen 6 hp U, G
GRE1 Gestaltande redovisning och digitala redskap i undervisningen 3 hp U, G
MRE1 Muntlig redovisning av tematiskt undervisningspass 3 hp U, G

Ordinarie litteratur

Böcker

Biesta, Gert, (2011) God utbildning i mätningens tidevarv. 1. uppl. Stockholm : Liber, 2011

ISBN: 9789147099436

Burman, Anders, (2014) Konst och lärande : essäer om estetiska lärprocesser. Huddinge : Södertörns högskola, 2014

ISBN: 9789186069919

Dimenäs, Jörgen, (2020) Vetenskap och beprövad erfarenhet : forskningsmetodik för förskollärar- och lärarprofessionen. Första upplagan Stockholm : Liber, [2020]

ISBN: 9789147129188

Dysthe, Olga, Nilsson, Björn, (1996) Det flerstämmiga klassrummet : att skriva och samtala för att lära. Lund : Studentlitteratur, 1996

ISBN: 9144616317,9789144616315

Eriksson, Lisbeth, Larsson, Staffan, Lundberg, Martin, Nordvall, Henrik, (2013) Folkbildning för förändring. dilemman i politiskt mobiliserande didaktik. Linköping : Linköping University Electronic Press, 2013

http://liu.diva-portal.org/smash/get/diva2:621750/FULLTEXT01.pdf

Faskunger, Johan, Szczepanski, Anders, Åkerblom, Petter, (2018) Klassrum med himlen som tak : en kunskapsöversikt om vad utomhusundervisning betyder för lärande i grundskolan. Linköping : Linköpings universitet ; [Uppsala] : SLU ; [Alnarp] : Tankesmedjan Movium, 2018

ISBN: 9789176852590

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-148618

Heinberg, Richard., Lerch, Daniel., (2010) The post carbon reader: managing the 21st century's sustainability crises

ISBN: 9780970950062,0970950063

Hrastinski, Stefan, (2018) Digitalisering av högre utbildning. Upplaga 1 Lund : Studentlitteratur, [2018]

ISBN: 9789144119724

Kalonaityté, Viktorija, (2014) Normkritisk pedagogik : för den högre utbildningen. 1. uppl. Lund : Studentlitteratur, 2014

ISBN: 9789144084107

Laginder, Ann-Marie, Önnesjö, Eva, Carlsson, Irma, Nylander, Erik, (2018) Folkhögskolan 150 år. Stockholm : Förening för Folkbildningsforskning, [2018]

ISBN: 9789198021363,20027389,20027389

Selwyn, Neil, (2017) Skolan och digitaliseringen : blir utbildningen bättre med digital teknik? Göteborg : Daidalos, [2017]

ISBN: 9789171735188

Österlind, Karolina, (2006) Begreppsbildning i ämnesövergripande och undersökande arbetssätt : studier av elevers arbete med miljöfrågor. Stockholm : Pedagogiska institutionen, Stockholms universitet, 2006

ISBN: 9171553312,11041625,11041625

http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:189882/FULLTEXT01.pdf

Artiklar

Agenda 2030-delegationens nulägesbeskrivning och förslag till handlingsplan för genomförandet av Agenda 2030 för hållbar utveckling

https://www.utbyten.se/globalassets/2.-program/den-globala-skolan/dgs- agenda-2030-delegationen-rapport-170601.pdf

Beniwa Johnson, D. & Åkesson, E. , Normkritisk pedagogik – ett sätt att motverka strukturell rasism i skolan Skolverket 2017

https://www.skolverket.se/download/18.653ebcff16519dc12ef364/1539586816611/normkritisk- pedagogik-ett-satt-att-motverka-strukturell-rasism-i-skolan-2017.pdf

Biesta Gert , What is Education For? On Good Education, Teacher Judgement, and Educational Professionalism European Journal of Education pp. 75–87

https://search-ebscohost-com.e.bibl.liu.se/login.aspx?direct=true&AuthType=ip,uid&db=edsjsr&AN=edsjsr.26609254&lang=sv&site=eds-live&scope=site (TDL1, STN1)

Gyberg, Per, Anshelm, Jonas, Hallstrom, Jonas, Making the Unsustainable Sustainable: How Swedish Secondary School Teachers Deal with Sustainable Development in Their Teaching
Leif Östman, Den politiska dimensionen i undervisning och meningsskapande

http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1254753/FULLTEXT01.pdf

Rooney, D., Boud, D., Toward a Pedagogy for Professional Noticing: Learning through Observation Vocations and Learning (Vocations and Learning, 1 October 2019, 12(3):441-457)

https://doi.org/10.1007/s12186-019-09222-3

Åkesson, E. , Normer, normmedvetenhet och normkritik Skolverket, Amphi Produktion 2016

https://www.skolverket.se/download/18.653ebcff16519dc12ef362/1539586793376/Normer-normmedvetenhet-och-normkritik.pdf

Kompletterande litteratur

Böcker

Blewitt, John, Cullingford, Cedric, (2004) The sustainability curriculum. the challenge for higher education. London ; Sterling, VA : Earthscan, 2004.

ISBN: 1853839485

https://ebookcentral.proquest.com/lib/linkoping-ebooks/detail.action?docID=429982

De los Reyes, Paulina, Mulinari, Diana, (2005) Intersektionalitet : kritiska reflektioner över (o)jämlikhetens landskap. 1. uppl. Malmö : Liber, 2005

ISBN: 9147074779,9789147074778

Fejes, Andreas, Muhrman, Karolina, Nyström, Sofia, (2020) Om vuxenutbildning och vuxnas studier : en grundbok. Upplaga 1 Lund : Studentlitteratur, [2020]

ISBN: 9789144133294

Aman R., Bredlöv Eknor E. & Österborg Wiklund, S. (2020). ”Normkritiska perspektiv på vuxenpedagogik och utbildning

 

Kotze, Astrid von, (2012) Composting the Imagination in Popular Education.

ISBN: 9789460919794

Peterson, Penelope L., Baker, Eva L., McGaw, Barry, (2010) International Encyclopedia of Education. 3. ed. editors-in-chief, Penelope Peterson, Eva Baker, Barry McGaw Oxford : Elsevier, cop. 2010

ISBN: 9780080448947,0080448941,9780080448930

Artiklar

Lars Samuelsson, Etik i utbildning för hållbar utveckling – Att undervisa den etiska dimensionen av en kontroversiell fråga

https://doi.org/10.5617/adno.8348

Nikitina, Svetlana, Three Strategies for Interdisciplinary Teaching: Contextualizing, Conceptualizing, and Problem-Centring

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.