Specialpedagogik - kunskapsområde och forskningsfält, 15 hp

Special Education - Theories and Research, 15 credits

941A08

Huvudområde

Specialpedagogik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Lotta Holme

Kursansvarig

Lotta Holme, Tove Mattsson

Studierektor eller motsvarande

Henrik Lindqvist, Åsa Järnvall
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
L7YSP Specialpedagogprogrammet 1 (HT 2023) 202334-202403 Svenska Linköping O

Huvudområde

Specialpedagogik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Kursen ges för

  • Specialpedagogprogrammet

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs förutom grundläggande behörighet Lärarexamen och därefter yrkesverksamhet som lärare på heltid under minst tre år.

Lärandemål

Efter kursen skall den studerande:
- visa kunskaper om centrala specialpedagogiska begrepp,
- kunna diskutera specialpedagogik i ett historiskt och internationellt perspektiv,
- kunna diskutera specialpedagogik i forskning och samhälle,
- visa kunskaper om internationella, nationella och lokala styrdokument gällande specialpedagogisk verksamhet och organisation,
- kunna diskutera etiska och juridiska aspekter av specialpedagogisk verksamhet, 
- visa insikter i olika teoretiska perspektiv på specialpedagogik och funktionsnedsättningar i såväl inkluderande som segregerande organisation av undervisning,
- visa förståelse för speciallärarens och specialpedagogens arbete i förebyggande specialpedagogisk verksamhet,
- visa kunskaper om pedagogiskt ledarskap,
- kunna reflektera teoretiskt över specialpedagogisk praktik och de specialpedagogiska yrkesrollerna, samt
- visa medvetenhet om vad ett vetenskapligt och forskningsetiskt förhållningssätt kan innebära.

 

Kursinnehåll

Kursen behandlar specialpedagogisk verksamhet och specialpedagogiska förhållningssätt ur såväl ett historiskt som nutida perspektiv. Centrala begrepp som problematiseras och diskuteras i kursen är bland annat delaktighet, inkludering, integrering, avvikelse och normalitet samt funktionsnedsättning. Kunskaper om samhällets och skolans möte med och ansvar för barn och ungdomar är centralt i kursen och lagar och förordningar som reglerar detta ansvar studeras. I kursen bearbetas också dilemmasituationer där etiska och juridiska överväganden och ställningstaganden görs i syfte att utveckla de studerandes värderingsförmåga och förhållningssätt. Yrkesrollen diskuteras och problematiseras i relation till styrdokument, specialpedagogisk verksamhet och organisation.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen innehåller såväl campusförlagda studier som studier på distans. Undervisningen sker i form av fältstudier, litteraturseminarier, föreläsningar samt muntliga och skriftliga uppgifter, enskilt eller i grupp och med stöd i lärplattform.

Examination

Kursen examineras genom individuella kurs/fältuppgifter, såväl skriftliga som muntliga. Kursen avslutas med en skriftlig examinationsuppgift.

 

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

  • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

  • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

För kurser där obligatoriska moment ingår gäller följande:

  • Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.  

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.  

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Betygsskala

Tvågradig skala, U, G

Övrig information

Kursen reviderad 2020-04-02; Dnr LiU-2020-01361

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan.

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

  • Om undervisningsspråk är Svenska ges kursen i sin helhet eller till stora delar på svenska. Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska. Examinationsspråk är svenska.
  • Om undervisningsspråk är Svenska/Engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov. Examinationsspråk är svenska om kursen ges på svenska eller engelska om kursen ges på engelska.
  • Om undervisningsspråk är Engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska.

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
STN1 Skriftlig examinationsuppgift 7 hp U, G
SRE3 Skriftlig tentamen 3 hp U, G
SRE2 Skriftlig tentamen 5 hp U, G

Böcker

Litteraturlistan ligger under fliken Övriga dokument samt i kursrummet på Lisam

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.