Specialpedagogisk verksamhet, 15 hp

Special Education, 15 credits

941A09

Huvudområde

Specialpedagogik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Susanne Severinsson

Kursansvarig

Susanne Severinsson, Marie Jonsson

Studierektor eller motsvarande

Henrik Lindqvist, Åsa Järnvall
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
L7YSP Specialpedagogprogrammet 2 (VT 2024) 202404-202423 Svenska Linköping, Valla O

Huvudområde

Specialpedagogik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

AXX

Kursen ges för

  • Specialpedagogprogrammet

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs förutom grundläggande behörighet Lärarexamen och därefter yrkesverksamhet som lärare på heltid under minst tre år

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande:
- visa fördjupad förståelse för den betydelse organisationen av den specialpedagogiska verksamheten har för såväl innehåll som utfall av densamma,
- visa fördjupade kunskaper om metoder i arbetet som kvalificerad samtalspartner och rådgivare,
- visa fördjupad kunskap om strukturer och processer i olika gruppkonstellationer,
- visa fördjupad kunskap kring hur roller och normer utvecklas och vilken funktion dessa fyller i olika grupper,
- visa fördjupad förståelse för betydelsen av gruppledarens förhållningssätt för gruppers specialpedagogiska arbete,
- visa kunskaper om socialt samspel och kommunikation med avseende på neuropsykiatriska funktionsnedsättningar,
- kunna reflektera över den egna rollen, det egna förhållningssättet, och även kunna värdera sitt bidrag i grupper av olika slag,
- visa förmåga att analysera behov av kartläggningsinsatser och genomföra kartläggningsarbete,
- visa fördjupad kunskap om extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram/handlingsplaner, samt
- visa kunskap om aktuell forskning inom det specialpedagogiska kunskapsområdet.

Kursinnehåll

Specialpedagogprogrammets andra kurs fokuserar på de ansvarsområden och den verksamhet som specialpedagogen ska leda, utveckla och utvärdera. Centralt innehåll i kursen är organisering av och lärande om hur olika grupper utvecklas och fungerar. Hinder och möjligheter för socialt samspel och kommunikation studeras även utifrån neuropsykiatriska, socioemotionella och psykosociala svårigheter.  Kommunikation och samtal i olika kontexter och studentens egen roll som ledare i gruppsammanhang lyfts fram i diskussioner och i utvärdering av arbetsgruppers arbete. Gruppers och grupprocesser påverkan på lärande är också viktigt kursinnehåll.

En del av specialpedagogens arbete innebär att kartlägga, utreda, planera och utvärdera specialpedagogiska insatser på individ-, grupp- och organisationsnivå. Ett redskap i detta arbete är åtgärdsplanering och åtgärdsprogram/handlingsplaner. Innebörden av samt organisation och genomförande av sådana arbetsuppgifter studeras och analyseras i kursen genom både teoretiska och fältanknutna studier. Även för-, grund- och gymnasieskolors arbete med utvecklingsplaner studeras.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen innehåller såväl campusförlagda studier som studier på distans. Undervisningen är PBL-inspirerad (problembaserat lärande) och studenterna arbetar i basgrupper med basgruppshandledning. Undervisningen genomförs också genom föreläsningar, fältstudier och skriftliga uppgifter, både individuellt och i grupp, och med stöd av lärplattform.

Examination

Examination sker genom individuella och gruppvisa kurs- och fältuppgifter samt bearbetning av fall. Examinationerna är såväl skriftliga och muntliga.

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

  • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

  • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

För kurser där obligatoriska moment ingår gäller följande:

  • Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.  

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.  

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Betygsskala

Tvågradig skala, U, G

Övrig information

Kursen reviderad 2020-04-02; Dnr LiU-2020-01361

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan.

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

  • Om undervisningsspråk är svenska ges kursen i sin helhet eller till stora delar på svenska. Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska. Examinationsspråk är svenska.
  • Om undervisningsspråk är svenska/engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov. Examinationsspråk är svenska om kursen ges på svenska eller engelska om kursen ges på engelska.
  • Om undervisningsspråk är engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska.

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
STN2 Skriftlig examinationsuppgift 8 hp U, G
SRE8 Basgrupp 1 hp U, G
SRE7 Åtgärdsprogram/handlingsplan 2 hp U, G
SRE6 Pedagogisk kartläggning 2 hp U, G
SRE5 Specialpedagogisk forskning 2 hp U, G

Böcker

Litteraturlistan ligger under fliken Övriga dokument samt i kursrummet på Lisam

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.