Lärande och utveckling, 15 hp

Learning and Development, 15 credits

941A10

Huvudområde

Specialpedagogik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Lotta Holme

Kursansvarig

Lotta Holme, Susanne Severinsson

Studierektor eller motsvarande

Henrik Lindqvist, Åsa Järnvall
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
L7MPD Individuell studiegång, Masterprogram i Specialpedagogik 60 hp (Halvfart, specialpedagogik) 3 (HT 2024) 202434-202503 Svenska Linköping, Valla V
L7MPD Individuell studiegång, Masterprogram i Specialpedagogik 90 hp (Halvfart, specialpedagogik) 3 (HT 2024) 202434-202503 Svenska Linköping, Valla V
L7YSP Specialpedagogprogrammet 3 (HT 2024) 202434-202503 Svenska Linköping, Valla O

Huvudområde

Specialpedagogik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1F

Kursen ges för

  • Specialpedagogprogrammet
  • Masterprogram i Pedagogiskt arbete/Didaktik med utomhuspedagogisk inriktning/Specialpedagogik

Förkunskapskrav

Godkända 15 högskolepoäng inom Specialpedagogprogrammet eller motsvarande.

Lärandemål

Efter kursen skall den studerande:
- visa kunskaper om olika teorier om lärande
- visa förståelse för olika miljöfaktorers påverkan på lärande och utveckling
- visa teoretiska och erfarenhetsbaserade kunskaper om hur förhållningssätt och metoder påverkar undervisningens organisation och ger förutsättningar för lärande
- kunna analysera och problematisera grunder för olika organisatoriska, innehållsliga och metodiska val i undervisningen
- kunna problematisera och kritiskt reflektera över lärsituationer
- visa förmåga att reflektera över det egna lärandet
- visa kunskap om olika metoder för pedagogiskt utvecklingsarbete och uppföljning
- visa kunskaper om vetenskaplig metod för insamling av data/empiri
- kunna sammanställa och diskutera vetenskaplig litteratur utifrån ett specifikt syfte och därmed sammanhängande frågeställningar

Kursinnehåll

Kursen behandlar på ett kvalificerat sätt olika faktorers påverkan på lärande och utveckling såväl teoretiskt som erfarenhetsmässigt. Pedagogiskt utvecklingsarbete granskas. Förutsättningar för lärande och utveckling studeras i skilda lärmiljöer och komplexa lärandesituationer genom studier på fältet. Kursen fördjupar kunskaperna om olika metoder för lärande och betydelsen av olika pedagogiska förhållningssätt för lärmiljön. Dessa fördjupade kunskaper sammanlänkas med teorier om lärande och metoder för att studera olika situationer där lärande sker. Centralt i kursen är vetenskaplig problemformulering och litteraturöversikt samt reflektioner över det egna lärandet.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen innehåller såväl campusförlagda studier som studier på distans. I kursen används lärplattform på nätet som stöd för lärande genom diskussioner i grupper och respons från lärare och studenter. Undervisningen på campus sker i form av föreläsningar och seminarier.

Examination

Kursen examineras genom skriftliga individuella kurs- och fältuppgifter. Kursen avslutas med en examinationsuppgift som redovisas skriftligt och muntligt.

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

  • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

  • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

För kurser där obligatoriska moment ingår gäller följande:

  • Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.  

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.  

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Betygsskala

Tvågradig skala, U, G

Övrig information

Kursen reviderad 2020-04-02; Dnr LiU-2020-01361

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan.

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

  • Om undervisningsspråk är svenska ges kursen i sin helhet eller till stora delar på svenska. Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska. Examinationsspråk är svenska.
  • Om undervisningsspråk är svenska/engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov. Examinationsspråk är svenska om kursen ges på svenska eller engelska om kursen ges på engelska.
  • Om undervisningsspråk är engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska.

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
SRE5 Skriftlig tentamen 3 hp U, G
SRE6 Skriftlig tentamen 3 hp U, G
SRE7 Skriftlig tentamen 3 hp U, G
STN2 Skriftlig examinationsuppgift 6 hp U, G

Böcker

Litteraturlistan ligger under fliken Övriga dokument samt i kursrummet på Lisam

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.