Möjligheter, hinder och utmaningar i lärandet, 15 hp

Opportunities, Obstacles and Challenges for Learning, 15 credits

941A11

Huvudområde

Specialpedagogik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Lotta Holme

Kursansvarig

Lotta Holme, Johanna Lundqvist

Studierektor eller motsvarande

Henrik Lindqvist, Åsa Järnvall
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
L7MPD Individuell studiegång, Masterprogram i Specialpedagogik 60 hp (Halvfart, specialpedagogik) 4 (VT 2024) 202404-202423 Svenska Linköping, Valla V
L7MPD Individuell studiegång, Masterprogram i Specialpedagogik 90 hp (Halvfart, specialpedagogik) 4 (VT 2024) 202404-202423 Svenska Linköping, Valla O
L7YSP Specialpedagogprogrammet 4 (VT 2024) 202404-202423 Svenska Linköping, Valla O

Huvudområde

Specialpedagogik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1F

Kursen ges för

  • Specialpedagogprogrammet
  • Masterprogram i Pedagogiskt arbete/Didaktik med utomhuspedagogisk inriktning/Specialpedagogik

Förkunskapskrav

Godkända 30 högskolepoäng inom Specialpedagogprogrammet eller motsvarande.

Lärandemål

Efter kursen skall den studerande:
- kunna analysera och problematisera socioemotionella faktorers, psykosociala faktorers och miljöfaktorers påverkan på utveckling och lärande
- visa kunskaper om sociala problem och förhållanden
- kunna analysera pedagogiska utmaningar i ett relationellt, kompensatoriskt och kritiskt perspektiv
- visa kunskaper om neuropsykiatriska diagnosers inverkan på individ och miljö
- visa kunskaper om intellektuella funktionshinder, inlärningssvårigheter och särskolan som skolform
- kunna formulera och problematisera olika perspektiv på komplexa lärandesituationer
- kunna diskutera skilda specialpedagogiska förklaringsmodeller och förhållningssätt
- visa insikter i aktuell specialpedagogisk forskning.

Kursinnehåll

Kursen tar upp det komplicerade samspelet mellan individ och miljö, vilket både skapar förutsättningar, utmanar och reser hinder för lärandet. Kursen behandlar på ett kvalificerat sätt hur samverkan mellan samhälle, institutioner, hem och skola påverkar lärandet. I kursen ingår fördjupade kunskaper om kommunikativ förmåga och om grupper, olika livsvillkor och skolans vardag samt sociala problem. Barns och elevers sociala situation problematiseras i ett intersektionellt perspektiv med fokus på genus, etnicitet och fattigdom. Socioemotionella och psykosociala faktorer lyfts särskilt fram, liksom begreppet språklig medvetenhet. Även neuropsykiatriska diagnosers och intellektuella funktionshinders påverkan på lärande och utveckling problematiseras och diskuteras på ett fördjupat sätt.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen innehåller såväl campusförlagda studier som studier på distans. I kursen används lärplattform på nätet som stöd för lärande genom diskussioner i grupper och respons från lärare och studenter. Undervisningen på campus sker i form av föreläsningar och seminarier.

Examination

Kursen examineras genom skriftliga individuella kursuppgifter. Kursen avslutas med en examinationsuppgift.

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

  • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

  • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

För kurser där obligatoriska moment ingår gäller följande:

  • Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.  

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.  

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Betygsskala

Tvågradig skala, äldre version, U, G

Övrig information

Kursen reviderad 2020-04-02; Dnr LiU-2020-01361

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan.

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

  • Om undervisningsspråk är svenska ges kursen i sin helhet eller till stora delar på svenska. Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska. Examinationsspråk är svenska.
  • Om undervisningsspråk är svenska/engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov. Examinationsspråk är svenska om kursen ges på svenska eller engelska om kursen ges på engelska.
  • Om undervisningsspråk är engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska.

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
SRE5 Skriftlig hemtentamen 3 hp U, G
SRE4 Skriftlig hemtentamen 3 hp U, G
STN2 Skriftlig examinationsuppgift 6 hp U, G
OBL2 Obligatoriskt moment - litteraturseminarier 3 hp U, G

Böcker

Litteraturlistan ligger under fliken Övriga dokument samt i kursrummet på Lisam

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.