Examensarbete, 15 hp

Final Thesis, 15 credits

941A12

Huvudområde

Specialpedagogik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Ingrid Olsson

Kursansvarig

Ingrid Olsson, Lotta Holme

Studierektor eller motsvarande

Henrik Lindqvist, Åsa Järnvall
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
L7YSP Specialpedagogprogrammet 6 (VT 2025) 202504-202523 Svenska Linköping, Valla O

Huvudområde

Specialpedagogik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1F

Kursen ges för

  • Specialpedagogprogrammet

Förkunskapskrav

Genomgången kurs Vetenskapsteori och forskningsmetod med minst 5 godkända högskolepoäng och minst 45 övriga högskolepoäng inom Specialpedagogprogrammet eller motsvarande.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande ha:

- genomfört ett självständigt arbete med forskningskaraktär och tydlig yrkesrelevans
- utvecklat fördjupade kunskaper inom det för examensarbetet valda specialpedagogiska kunskapsområdet
- utvecklat sin metodiska och analytiska skicklighet
- fördjupade kunskaper i vetenskapligt förhållningssätt
- fördjupade kunskaper i vetenskaplig kommunikation och vetenskapligt framställningssätt
- fördjupade kunskaper inom forskningsetiska aspekter samt kunna tillämpa dessa i relation till den egna studien
- självständigt presenterat och försvarat eget vetenskapligt arbete
- kritiskt granskat och diskuterat ett vetenskapligt arbete

Kursinnehåll

Innehållet i kursen utgörs av kunskapsfördjupning inom det för examensarbetet valda kunskapsområdet samt fördjupad kunskap om forskningsmetoder och vetenskapsteoretiska utgångspunkter för forskning. Den vetenskapliga skrivprocessen samt granskning och analys av vetenskaplig text studeras och praktiseras under kursen. Examensarbetet är ett självständigt arbete där kunskaper från tidigare kurser i specialpedagogprogrammet ska knytas samman och fördjupas. Arbetet skall vara yrkesrelevant och relevans skall i detta sammanhang ges en vid tolkning. Examensarbetet kan vara en empirisk undersökning, ett utvecklingsarbete, en litteratur eller en dokumentstudie. I kursen ingår att läsa, kritiskt granska och på ett konstruktivt sätt diskutera andra studenters arbeten.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen innehåller såväl campusförlagda studier som studier på distans. Examensarbetet innebär att genomföra och redovisa ett självständigt arbete med handledning individuellt eller i grupp med stöd av lärplattform. Föreläsningar och seminarier förekommer.

Examination

Examensarbetet redovisas vid ett seminarium med opposition. Vidare ska den studerande opponera på annat examensarbete och aktivt delta i ytterligare ett examensarbetesseminarium.

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

  • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

  • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

För kurser där obligatoriska moment ingår gäller följande:

  • Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.  

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.  

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Kursen reviderad 2020-04-02; Dnr LiU-2020-01361

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan.

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

  • Om undervisningsspråk är svenska ges kursen i sin helhet eller till stora delar på svenska. Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska. Examinationsspråk är svenska.
  • Om undervisningsspråk är svenska/engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov. Examinationsspråk är svenska om kursen ges på svenska eller engelska om kursen ges på engelska.
  • Om undervisningsspråk är engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska.

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
UPPS Uppsats 15 hp U, G, VG
RES1 Respondentskap 0 hp U, G
OPP1 Opponentskap 0 hp U, G
OBL1 Obligatoriskt moment, deltagit i seminarium 0 hp D
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.