Adult learning: Perspectives and Contexts, 7.5 hp

Adult learning: Perspectives and Contexts, 7.5 credits

945A02

Huvudområde

Vuxnas lärande

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Helena Colliander

Kursansvarig

Helena Colliander

Studierektor eller motsvarande

Karolina Muhrman
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
L7MLG Internationellt masterprogram i vuxnas lärande och globala förändringar 1 (HT 2021) 202140-202149 Engelska Ortsoberoende O

Huvudområde

Vuxnas lärande

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Kursen ges för

  • Internationellt masterprogram i vuxnas lärande och globala förändringar

Lärandemål

Studenten ska efter genomgången kurs kunna:

• Förstå globala skillnader i förutsättningarna för vuxnas lärande genom analys och diskussion av egna erfarenheter kring lärande

• visa förståelse av lärandeteorier inom området för vuxnas lärande, genom analys och jämförelse av teoretiska centrala begrepp 

• Identifiera, analysera och diskutera globala dimensioner av lärande i hur mångfald eller likformighet visas på en lokal nivå och hur detta påverkar människors sätt att leva, tänka och handla i de lokala samhällena.

Kursinnehåll

Kursen fokuserar på lärandeperspektiv samt centrala begrepp och relationer mellan dem så som mening, kontext och erfarenhet inom varje perspektiv. Det handlar om lärandeprocesser och utfall av lärande utöver det obligatoriska skolväsendet, oavsett om det sker i högre utbildning, kommunal vuxenutbildning, folkbildning eller på arbetsplatser. Betydelsen av olika sammanhang för innehållet och resultatet av lärande betonas, liksom betydelsen av olika strategier för att lära sig om av lärande.

Undervisnings- och arbetsformer

Skälet för arbetsformer i kursen är att förståelsen främjas genom utarbetandet av erfarenheter som ytterligare utsätts för teoretiska analyser och diskuteras i samspel med andra i en globalt lärande gemenskap. Studenterna lär sig när deras förståelse utmanas på olika sätt; genom läsning, skrivning, jämförelse, diskussion och tillämpning. I den första delen av kursen, kommer studenten att börja med att beskriva sin egen kontext i form av lärande aspekter och kommentera kamraternas bidrag. I den andra delen av kursen, utgör erfarenheterna underlag för analys av lärandeteorier. Slutligen sammanställs de enskildas erfarenheter och analyser och dessa analyseras inom gruppen och identifiera globala dimensioner av lärande. 

 

All kommunikation mellan lärare och studenter samt mellan studenter kommer att ske via lärplattform. Den mängd arbete som krävs för kursen motsvarar 20 arbetstimmar per vecka. Kursen ges på ett sådant sätt att de kunskaper och erfarenheter av män såväl som kvinnor beaktas och utvecklas.

Examination

Examinationen består av tre delar.

• En skriftlig individuell uppgift där studenten ska visa förståelse för olika lärandeteorier. Texten ska innehålla en beskrivning av teoriernas mest centrala drag samt en jämförelse av teoriernas likheter och skillnader. Uppgiften utgör 50% av det slutgiltiga betyget.  

• En gruppuppgift där studenterna analyserar globala dimensioner i sina lärandekontexter utifrån de teorier de har studerat. Uppgiften utgör 30% av det slutgiltiga betyget.  

• Regelbundet och aktivt deltagande i online diskussioner är obligatoriskt. Deltagande utgör 20% av det slutgiltiga betyget.

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

  • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

  • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Om kursen är en VfU-kurs gäller följande:

  • Examination av tillämpade sociala och didaktiska förmågor begränsas till tre (3) tillfällen.

För kurser där obligatoriska moment ingår gäller följande:

  • Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Betygsskala

ECTS, EC

Övrig information

Kursen reviderad 2020-04-02; Dnr LiU-2020-01361

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

  • Om undervisningsspråk är Svenska ges kursen i sin helhet eller till stora delar på svenska. Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska. Examinationsspråk är svenska. 
  • Om undervisningsspråk är Svenska/Engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov. Examinationsspråk är svenska om kursen ges på svenska eller engelska om kursen ges på engelska.
  • Om undervisningsspråk är Engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska.

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
LÄ01 Examination 7.5 hp EC

Böcker

List of Literature is provided at your learning platform LISAM

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.