Tala, läsa och skriva – möjligheter och hinder för lärande, del 2, 15 hp

Talk, Read and Write - Opportunities and Obstacles for Learning, part 2, 15 credits

948A04

Huvudområde

Specialpedagogik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Åsa Elwér

Kursansvarig

Åsa Järnvall, Åsa Elwér

Studierektor eller motsvarande

Henrik Lindqvist, Åsa Järnvall
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Specialpedagogik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1F

Kursen ges för

  • Speciallärarprogrammet
  • Speciallärarprogrammet - Ingår i Lärarlyftet

Förkunskapskrav

Godkända 30 högskolepoäng inom Speciallärarprogrammet eller motsvarande.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande:
- visa fördjupade kunskaper om såväl förebyggande som åtgärdande insatser när det gäller skriftspråkligt lärande
- visa fördjupade kunskaper om läs- och skrivsvårigheter; orsaker och uttryck
- visa kunskaper om flerspråkighet i relation till skriftspråkligt lärande
- visa kunskaper om neuropsykiatriska svårigheter i relation till skriftspråkligt lärande
- visa fördjupade kunskaper om bedömning och betygssättning med fokus på språklig och skriftspråklig förmåga
- kunna anlysera och problematisera möjligheter och hinder för elevers skriftspråkliga utveckling 
- visa hög medvetenhet om didaktiska förhållningssätt samt arbetet med att organisera och utforma särskilt stöd i läsning och skrivning
- självständigt kunna analysera och värdera insatser/interventionsarbete för elever i behov av särskilt stöd i deras läs- och skrivutveckling

Kursinnehåll

Kursen fokuserar på möjligheter och hinder för skriftspråkligt lärande. Innehållet utgår från aktuell forskning om läs- och skrivsvårigheter/dyslexi, såsom definitioner, orsaker och konsekvenser av dessa svårigheter. Svenska som andraspråk och skriftspråkligt lärande i relation till neuropsykiatriska svårigheter studeras. Lärmiljöer, undervisningsuppläggning, val av metoder samt granskning och utvärdering av undervisningsinsatser är centralt. Individens skriftspråkliga lärande och utveckling i förhållande till skolans styrdokument, bedömning och betygssättning problematiseras. Under kursen studeras och analysera aktuella undervisningsmetoder och förhållningssätt till det stöd skriftspråkliga svårigheter kan generera. Åtgärdande insatser, åtgärdsprogram och kollegiala handledande samtal är föremål för studier.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen innehåller såväl campusförlagda studier som studier på distans. Undervisningen sker i form av fältstudier, litteraturstudier, studentaktiva seminarier, föreläsningar samt muntliga och skriftliga uppgifter, enskilt eller i grupp och med stöd av lärplattform.

Examination

Kursen examineras genom litteraturseminarier, individuella och gruppvisa kurs-/fältuppgifter och examinationsuppgifter. Examinationerna kan vara såväl skriftliga som muntliga.

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

  • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

  • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

För kurser där obligatoriska moment ingår gäller följande:

  • Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.  

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.  

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Betygsskala

Tvågradig skala, U, G

Övrig information

Kursen reviderad 2020-04-02; Dnr LiU-2020-01361

Kursen reviderad 2019-09-10; Dnr LiU-2019-02897

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan.

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

  • Om undervisningsspråk är svenska ges kursen i sin helhet eller till stora delar på svenska. Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska. Examinationsspråk är svenska.
  • Om undervisningsspråk är svenska/engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov. Examinationsspråk är svenska om kursen ges på svenska eller engelska om kursen ges på engelska.
  • Om undervisningsspråk är engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska.

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
STN1 Skriftlig examinationsuppgift 5 hp U, G
MTN1 Muntlig tentamen 2 hp U, G
SRE3 Skriftlig tentamen 3 hp U, G
SRE2 Skriftlig tentamen 5 hp U, G

Böcker

Litteraturlistan ligger under fliken Övriga dokument samt i kursrummet på Lisam

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.