Vetenskapsteori och forskningsmetod, 15 hp

Theory and Method in Scientific Work, 15 credits

948A05

Huvudområde

Specialpedagogik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Åsa Elwér

Kursansvarig

Åsa Elwér, Susanne Severinsson

Studierektor eller motsvarande

Henrik Lindqvist, Åsa Järnvall

Huvudområde

Specialpedagogik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1F

Kursen ges för

  • Speciallärarprogrammet
  • Speciallärarprogrammet - Ingår i Lärarlyftet

Förkunskapskrav

Godkända 45 högskolepoäng inom Speciallärarprogrammet eller motsvarande.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande ha:

- Kunskap och förmåga att självständigt kunna planera och motivera en vetenskaplig undersökning
- Fördjupade kunskaper om forskningsmetoder och vetenskapsteoretiska utgångspunkter
- Förmåga att kunna formulera och argumentera för en problemställning inom ett yrkesrelevant problemområde
- Vidareutvecklat ett vetenskapligt förhållningssätt
- Förmåga att kritiskt granska, analysera och ge respons vetenskapliga texter
- Förmåga att identifiera etiska aspekter på eget forskningsarbete

Kursinnehåll

Kursen behandlar kunskap om såväl kvantitativa som kvalitativa metoder i forskningsprocessen. Dessutom bearbetas kunskaper om vetenskapsteoretiska utgångspunkter och forskningsprocessens olika steg; problemavgränsning, litteratursökning, datainsamling samt bearbetning, analys och tolkning av data. Löpande under stora delar av kursen producerar den studerande en PM inför ett kommande vetenskapligt arbete.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen innehåller såväl campusförlagda studier som studier på distans. Undervisningen sker i form av fältstudier, litteraturstudier, föreläsningar, studentaktiva seminarier samt muntliga och skriftliga uppgifter, enskilt och i grupp, och med stöd av lärplattform

Examination

Examination sker i form av muntlig och skriftlig redovisning av fält- och kursuppgifter, individuellt såväl som i grupp.

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

  • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

  • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

För kurser där obligatoriska moment ingår gäller följande:

  • Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.  

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.  

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Betygsskala

Tvågradig skala, U, G

Övrig information

Kursen reviderad 2020-04-02; Dnr LiU-2020-01361

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan.

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

  • Om undervisningsspråk är svenska ges kursen i sin helhet eller till stora delar på svenska. Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska. Examinationsspråk är svenska.
  • Om undervisningsspråk är svenska/engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov. Examinationsspråk är svenska om kursen ges på svenska eller engelska om kursen ges på engelska.
  • Om undervisningsspråk är engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska.

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
STN5 Examinationsuppgift PM 5 hp U, G
STN6 Skriftlig tentamen: salstentamen eller hemtentamen 5 hp U, G
STN7 Skriftlig tentamen: salstentamen eller hemtentamen 5 hp U, G

Böcker

Litteraturlistan ligger under fliken Övriga dokument samt i kursrummet på Lisam

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.