Specialpedagogisk verksamhet, 15 hp

Special Education, 15 credits

948A02

Huvudområde

Specialpedagogik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Susanne Severinsson

Kursansvarig

Henrik Lindqvist, Susanne Severinsson

Studierektor eller motsvarande

Margareta Engvall
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Specialpedagogik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Kursen ges för

  • Speciallärarprogrammet

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs förutom grundläggande behörighet Lärarexamen och därefter yrkesverksamhet som lärare på heltid under minst tre år.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande:
- visa fördjupad förståelse för vilken betydelse organisering av den specialpedagogiska verksamheten får för såväl innehåll som utfall av densamma
- visa fördjupade kunskaper om olika pedagogiska processer och metoder i arbetet som samtalspartner och rådgivare
- visa fördjupad kunskap om hur strukturer och processer påverkar i små och stora grupper
- visa fördjupad kunskap kring hur roller och normer utvecklas och vilken funktion dessa fyller i olika grupper
- visa fördjupad förståelse för betydelsen av gruppledarens förhållningssätt med avseende på samspelet i gruppen
- visa kunskaper om hinder och möjligheter i socialt samspel och kommunikation med avseende på neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
- kunna reflektera över sin egen roll, sitt eget förhållningssätt och även kunna värdera det egna bidraget i grupper av olika slag
- visa fördjupad kunskap om hur pedagogisk utredning kan användas vid framtagande av utvecklingsplaner och åtgärdsprogram
- visa förmåga att värdera behov av kartläggningsinsatser i olika situationer
- visa kunskap om aktuell forskning inom det specialpedagogiska kunskapsområdet

Kursinnehåll

Speciallärarprogrammets andra kurs fokuserar på de ansvarsområden och den verksamhet som specialläraren ska leda, utveckla och utvärdera. Centralt innehåll i kursen är organisering av och lärande om hur olika grupper utvecklas och fungerar. Hinder och möjligheter för socialt samspel och kommunikation studeras även utifrån neuropsykiatriska, socioemotionella och psykosociala svårigheter. Kommunikation och samtal i olika kontexter och studentens egen roll som ledare i gruppsammanhang lyfts fram i diskussioner och i utvärdering av arbetsgruppers arbete. Gruppers och grupprocesser påverkan på lärande är också viktigt kursinnehåll.

En del av speciallärarens arbete innebär att kartlägga, utreda, planera och utvärdera specialpedagogiska insatser på individ-, grupp- och organisationsnivå. Ett redskap i detta arbete är åtgärdsplanering och åtgärdsprogram/handlingsplaner. Innebörden av samt organisation och genomförande av sådana arbetsuppgifter studeras och analyseras i kursen genom både teoretiska och fältanknutna studier. Även för-, grund- och gymnasieskolors arbete med utvecklingsplaner studeras.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen innehåller såväl campusförlagda studier som studier på distans. Undervisningen är PBL-inspirerad (problembaserat lärande) och studenterna arbetar i basgrupper med basgruppshandledning. Undervisningen genomförs också genom föreläsningar, fältstudier och skriftliga uppgifter, både individuellt och i grupp, och med stöd av lärplattform.

Examination

Examination sker genom individuella och gruppvisa kurs- och fältuppgifter samt bearbetning av fall. Examinationerna är såväl skriftliga och muntliga.

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

  • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

  • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Om kursen är en VfU-kurs gäller följande:

  • Examination av tillämpade sociala och didaktiska förmågor begränsas till tre (3) tillfällen.

För kurser där obligatoriska moment ingår gäller följande:

  • Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Betygsskala

Tvågradig skala, U, G

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
STN2 Skriftlig examinationsuppgift 8 hp U, G
SRE8 Basgrupp 1 hp U, G
SRE7 Åtgärdsprogram/handlingsplan 2 hp U, G
SRE6 Pedagogisk kartläggning 2 hp U, G
SRE5 Specialpedagogisk forskning 2 hp U, G

Böcker

(2014) Allmänna råd för arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram. Stockholm: Skolverket

https://www.skolverket.se/publikationsserier/allmanna-rad/2014/allmanna-rad-for-arbete-med-extra-anpassningar-sarskilt-stod-och-atgardsprogram?id=3299

(2014) Redovisning av uppdrag om fristående skolor för elever i behov av särskilt stöd eller anpassad utbildning Stockholm: Skolverket

(Sidor: 78 – 108)

https://www.skolverket.se/download/18.6bfaca41169863e6a65b23c/1553965774078/pdf3306.pdf

(2011) Särskilt stöd i grundskolan : en sammanställning av senare års forskning och utvärdering Rev. [utg.] Stockholm : Skolverket : Fritze [distributör], 2011

ISBN: 9789185545377

Abrandt Dahlgren, Madeleine, Author, Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Avdelningen för studier av vuxenutbildning, folkbildning och högre utbildning (VUFo), Originator, Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap, Originator, (2010) Portraits of problembased learning: A cross faculty comparison of students' experiences

ISBN: 3838389247, 9783838389240

Alnervik, Karin, Alnervik, Per, (2017) Pedagogiskt ledarskap och kollegialt lärande i förskolan Första upplagan Stockholm : Liber, [2017]

ISBN: 9789147122622

Bladini, Kerstin, Author, Karlstads universitet, Estetisk-filosofiska fakulteten, Originator, (2007) Specialpedagogers handledingssamtal som verktyg och rum för reflektion

I T. Kroksmark & K. Åberg (red.), Handledning i pedagogiskt arbete, (s. 199-223), Lund: Studentlitteratur

Elfström, Ingela, (2013) Uppföljning och utvärdering för förändring : pedagogisk dokumentation som grund för kontinuerlig verksamhetsutveckling och systematiskt kvalitetsarbete i förskolan Stockholm : Department of Child and Youth Studies, Stockholm University, 2013

ISBN: 9789174477993

Eriksson-Gustavsson, Anna-Lena, Göransson, Kerstin, Nilholm, Claes, (2011) Specialpedagogisk verksamhet i grundskolan 1. uppl. Lund : Studentlitteratur, 2011

ISBN: 9789144068909

Giota, Joanna, Author, Emanuelsson, Ingemar, Author, Göteborgs universitet, Utbildningsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Gothenburg University, Faculty of Education, Department of Education and Special Education, (2011) Specialpedagogiskt stöd, till vem och hur?
Langelotz, L, (2013) Vad gör en skicklig lärare? En studie om kollegial handledning som utvecklingspraktik. Göteborgs universitet

Göteborg: Göteborgs universitet. (Sidor: 21-39, 55-58 (aktionsforskning), 70-76 och 82-95).

https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/34853/1/gupea_2077_34853_1.pdf

Lindqvist, Henrik, Author, Holmström Wirf, Li, Author, Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Pedagogik och didaktik, Originator, Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap, Originator, (2016) Perspektiv på specialpedagogisk verksamhet

http://liu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:908627

Martinsson, Lena, Reimers, Eva, (2014) Skola i normer 2. uppl. Malmö : Gleerups, 2014

ISBN: 9789140685995

Pettersson, Charlotta, Editor, Wickman, Kim, Editor, Takala, Marjatta, Editor, Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen, Originator, (2017) Genus och specialpedagogik – praktiknära perspektiv: en vetenskaplig antologi från Specialpedagogiska skolmyndigheten

ISBN: 9128000560, 9128000579, 9789128000567, 9789128000574

Runström Nilsson, Petra, (2019) Pedagogisk utredning och kartläggning : att analysera och bedöma elevers behov av särskilt stöd Fjärde upplagan Malmö : Gleerup, [2019]

ISBN: 9789151102351

Samuelsson, Joakim, Author, Hallström, Jonas, Author, Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Pedagogik och didaktik, Originator, Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap, Originator, Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, Lärande, Estetik, Naturvetenskap (LEN), Originator, (2016) Matematiksvårigheter i åtgärdsprogram: skolornas intentioner med elever i behov av särskilt stöd

A.L. Eriksson Gustavsson, K. Forslund Frykedal & M. Samuelsson (red), Specialpedagogik – i, om, för och med praktiken. Stockholm: Liber

Samuelsson, Marcus, (2017) Lärandets ordning och reda : ledarskap i klassrummet Stockholm : Natur & Kultur, [2017]

ISBN: 9789127818323

Sundqvist, Christel, (2014) Den samarbetande läraren : lärarhandledning och samundervisning i skolan 1. uppl. Lund : Studentlitteratur, 2014

ISBN: 9789144097459

Thornberg, Robert, (2013) Det sociala livet i skolan : socialpsykologi för lärare 2. uppl. Stockholm : Liber, 2013

ISBN: 9789147105434

Åsén Nordström, Elisabeth, (2017) Kollegialt lärande genom pedagogisk handledning och lärande samtal Första upplagan Stockholm : Liber, [2017]

ISBN: 9789147117161

Artiklar

Andreasson, I., Asp-Onsjö, L., Isaksson, J., Lessons learned from research on individual educational plans in Sweden: obstacles, opportunities and future challenges European Journal of Special Needs Education (European Journal of Special Needs Education, November 2013, 28(4):413-426)
Friend, M., Hurley-Chamberlain, D., Shamberger, C., Cook, L., Co-teaching: An illustration of the complexity of collaboration in special education Journal of Educational and Psychological Consultation (Journal of Educational and Psychological Consultation, January 2010, 20(1):9-27)
Granström, K., Om tillförlitlighet i observationer inom forskning och psykologisk praktik Nordisk Psykologi (Nordisk Psykologi, 2004, 56(4):289-303)
Holmström Wirf, L, Inkluderande samarbete innanför och utanför klassrummet (2013) Venue, februari
Isaksson, J., Lindqvist, R., Bergström, E., School problems or individual shortcomings? A study of individual educational plans in Sweden European Journal of Special Needs Education (European Journal of Special Needs Education, February 2007, 22(1):75-91)
Lindqvist, Gunilla, SENCOs: vanguards or in vain? Journal of Research in Special Educational Needs 13/2013/198–207

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/j.1471-3802.2012.01249.x

McLeskey, James, Waldron, Nancy L., Making Differences Ordinary in Inclusive Classrooms Intervention in School & Clinic Jan2007, Vol. 42 Issue 3, p162-168.
Silén, C, Problembaserat lärande: pedagogisk idé och metod Linköping: Linköpings universitet

https://docplayer.se/18970326-Problembaserat-larande-pedagogisk-ide-och-metod.html

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.