Tala, läsa och skriva – möjligheter och hinder för lärande 1, 15 hp

Talk, Read and Write - Opportunities and Obstacles for Learning 1, 15 credits

948A03

Huvudområde

Specialpedagogik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Åsa Elwér

Kursansvarig

Åsa Elwér, Åsa Järnvall

Studierektor eller motsvarande

Margareta Engvall
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
L9YSL Speciallärarprogrammet, Specialisering - Språk-, skriv- och läsutveckling (Specialisering - Språk-, skriv- och läsutveckling) 3 (HT 2020) 202034-202103 Svenska Linköping O

Huvudområde

Specialpedagogik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Kursen ges för

  • Speciallärarprogrammet

Förkunskapskrav

Godkända 15 högskolepoäng inom Speciallärarprogrammet eller motsvarande

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande:
- ha fördjupade kunskaper om barns och elevers språk- och begreppsutveckling
- ha fördjupade kunskaper om läs- och skrivutveckling samt läs- och skrivprocesser
- ha fördjupade kunskaper om möjligheter för skriftspråklig utveckling
- självständigt kunna analysera och problematisera elevers skriftspråkliga kunskaps- och färdighetsutveckling
- kunna visa hög medvetenhet om olika didaktiska och metodiska förhållningssätt till lärande och undervisning

Kursinnehåll

Kursen inleds med studier om lärandeteorier samt lärandemiljöers betydelse för barns och elevers utveckling och lärande. Därefter fokuseras kunskaper om språk- och begreppsutveckling. Forskningsbaserad kunskap om sambandet mellan tal, språk och tänkande samt olika teorier om språk- och begreppsutveckling är centralt innehåll. Vidare studeras definitioner av och teoretiska modeller för läsning och skrivning. Aktuell forskning om läs- och skrivinlärning studeras. Kartläggning och bedömning samt tolkning av resultat gällande språkliga och skriftspråkliga förmågor är också föremål för studier.

Ett helhetsperspektiv på språklig och skriftspråklig utveckling och lärande är utgångspunkten för att den studerande ska utveckla en förståelse för det komplicerade samspel av olika faktorer som påverkar individers utveckling och lärande.

Den studerande ska studera och analysera förhållningssätt som förekommer i undervisning där språkliga och skriftspråkliga förmågor står i fokus.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen innehåller såväl campusförlagda studier som studier på distans. Undervisningen sker i form av fältstudier, litteraturstudier, studentaktiva seminarier, föreläsningar samt muntliga och skriftliga uppgifter, enskilt eller i grupp, och med stöd av lärplattform.

Examination

Kursen examineras genom litteraturseminarier, individuella och gruppvisa kurs/fältuppgifter och examinationsuppgifter. Examinationerna kan vara såväl skriftliga som muntliga.

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

  • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

  • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Om kursen är en VfU-kurs gäller följande:

  • Examination av tillämpade sociala och didaktiska förmågor begränsas till tre (3) tillfällen.

För kurser där obligatoriska moment ingår gäller följande:

  • Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Betygsskala

Tvågradig skala, U, G

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
STN1 Skriftlig examinationsuppgift individuell 5 hp U, G
SRE3 Skriftlig tentamen individuell 5 hp U, G
SRE2 Skriftlig tentamen individuell 3 hp U, G
POR1 Portfolio reflektion skriftlig 0 hp D
MNT1 Muntlig tentamen 2 hp U, G

Böcker

Litteraturlistan är preliminär

(2016) Läroplan för förskolan Lpfö 98 [Ny, rev. uppl.], reviderad 2016 Stockholm : Skolverket : Wolters Kluwer, 2016

ISBN: 9789138326909

(2017) Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 : reviderad 2017 Stockholm : Skolverket : Wolters Kluwer [distributör], 2017

ISBN: 9789138327166

(2011) Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011

ISBN: 9789138325940

Alan Bryman, (2002) Samhällsvetenskapliga metoder Malmö: Liber Ekonomi

ISBN: 9789147112067

Bjar, Louise, Frylmark, Astrid, (2009) Barn läser och skriver : specialpedagogiska perspektiv 1. uppl. Lund : Studentlitteratur, 2009

ISBN: 9789144048741

Cain, Kate, (2010) Reading development and difficulties Chichester, West Sussex, U.K. : BPS Blackwell/John Wiley, 2010.

ISBN: 9781405151559, 1405151552

Doverborg, Elisabet, Pramling Samuelsson, Ingrid, (2000) Att förstå barns tankar : metodik för barnintervjuer 3., [omarb.] uppl. Stockholm : Liber, cop. 2000 ;

ISBN: 9147049685, 9789147049684

Eriksen Hagtvet, Bente, Frost, Jørgen, Refsahl, Vigdis, Uhler, Susanne, (2016) Intensiv läsinlärning : dialog och bemästrande när läsningen har låst sig Stockholm : Studentlitteratur, 2016

ISBN: 9789144109459

Fischbein, Siv, Editor, Göteborgs universitet, Utbildningsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Publisher, University of Gothenburg, Faculty of Education, Department of Education and Special Education, Publisher, (2014) Ungdomar läser och skriver-specialpedagogiska perspektiv

ISBN: 9144083378, 9789144083377

Lindström, Lars, Lindberg, Viveca, Pettersson, Astrid, (2013) Pedagogisk bedömning : att dokumentera, bedöma och utveckla kunskap 3., [oförändrade] uppl. Stockholm : Liber, 2013

ISBN: 9789147114580

Mossige, Margunn, Skaathun, Astrid, Røskeland, Marianne, Bolinder Palmér, Inger, Olsson, Kristina, (2009) Flera vägar mot mål : läs- och skrivsvårigheter i gymnasieskolan 1. uppl. Stockholm : Liber, 2009

ISBN: 9147093218, 9789147093212

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.