Tala, läsa och skriva – möjligheter och hinder för lärande 2, 15 hp

Talk, Read and Write - Opportunities and Obstacles for Learning 2, 15 credits

948A04

Huvudområde

Specialpedagogik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Åsa Elwér

Kursansvarig

Åsa Elwér

Studierektor eller motsvarande

Margareta Engvall
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
L9YSL Speciallärarprogrammet, Specialisering - Språk-, skriv- och läsutveckling (Specialisering - Språk-, skriv- och läsutveckling) 4 (VT 2020) 202004-202023 Svenska Linköping O

Huvudområde

Specialpedagogik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Kursen ges för

  • Speciallärarprogrammet

Förkunskapskrav

Godkända 30 högskolepoäng inom Speciallärarprogrammet eller motsvarande.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande:
- visa fördjupade kunskaper om såväl förebyggande som åtgärdande insatser när det gäller skriftspråkligt lärande
- visa fördjupade kunskaper om läs- och skrivsvårigheter; orsaker och uttryck
- visa kunskaper om flerspråkighet
- visa kunskaper om neuropsykiatriska svårigheter i relation till skriftspråkligt lärande
- visa fördjupade kunskaper om bedömning och betygssättning med fokus på språklig och skriftspråklig förmåga
- kunna anlysera och problematisera hinder för elevers skriftspråkliga utveckling och medverka vid utarbetandet av åtgärdsprogram
- visa hög medvetenhet om didaktiska och metodiska förhållningssätt samt arbetet med att organisera och utforma särskilt stöd i läsning och skrivning
- självständigt kunna analysera, problematisera och värdera interventionssatsningar för elever i behov av särskilt stöd i deras läs- och skrivutveckling

Kursinnehåll

I kursen studeras såväl möjligheter som hinder för skriftspråkligt lärande. Aktuell forskning om läs- och skrivsvårigheter/dyslexi, såsom definitioner, orsaker och konsekvenser av dessa svårigheter, står i fokus. Språk i andra kulturer, svenska som andraspråk och skriftspråkligt lärande i relation till neuropsykiatriska svårigheter studeras. Lärmiljöer, undervisningsuppläggning, val av metoder samt granskning och utvärdering av undervisningsinsatser är centralt innehåll i kursen. Likaså fokuseras individens skriftspråkliga lärande och utveckling i förhållande till skolans styrdokument med uppnåendemål, bedömning och betygssättning. Under kursen ska den studerande studera och analysera förhållningssätt och metoder som förekommer i undervisning där särskilda behov vad gäller skriftspråkligt stöd förekommer. Åtgärdande insatser, åtgärdsprogram och kollegiala handledande samtal är föremål för studier.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen innehåller såväl campusförlagda studier som studier på distans. Undervisningen sker i form av fältstudier, litteraturstudier, studentaktiva seminarier, föreläsningar samt muntliga och skriftliga uppgifter, enskilt eller i grupp och med stöd av lärplattform.

Examination

Kursen examineras genom litteraturseminarier, individuella och gruppvisa kurs-/fältuppgifter och examinationsuppgifter. Examinationerna kan vara såväl skriftliga som muntliga.

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

  • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

  • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Om kursen är en VfU-kurs gäller följande:

  • Examination av tillämpade sociala och didaktiska förmågor begränsas till tre (3) tillfällen.

För kurser där obligatoriska moment ingår gäller följande:

  • Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Betygsskala

Tvågradig skala, U, G

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
STN1 Skriftlig examinationsuppgift 5 hp U, G
MTN1 Muntlig tentamen 2 hp U, G
SRE3 Skriftlig tentamen 3 hp U, G
SRE2 Skriftlig tentamen 5 hp U, G

Böcker

Litteraturlista finns i kursrummet på Lisam

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.