Särskola - möjligheter och utmaningar, del 1, 15 hp

Schools for pupils with intellectual disability - opportunities and challenges, part 1, 15 credits

948A17

Huvudområde

Specialpedagogik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Henrik Danielsson

Kursansvarig

Henrik Danielsson

Studierektor eller motsvarande

Margareta Engvall
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
L9YSL Speciallärarprogrammet, Specialisering - Utvecklingsstörning (Specialisering - Utvecklingsstörning) 3 (HT 2020) 202034-202103 Svenska Linköping O

Huvudområde

Specialpedagogik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

A1X

Kursen ges för

 • Speciallärarprogrammet

Förkunskapskrav

Godkända 15 högskolepoäng inom Speciallärarprogrammet eller motsvarande.

Lärandemål

Efter kursen skall den studerande:

 • visa insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete om särskola och intellektuell funktionsnedsättning samt dess betydelse för yrkesutövningen som speciallärare i särskolan,
 • visa fördjupad kunskap om utveckling och lärande hos barn och elever med intellektuella funktionsnedsättningar, inbegripet neuropsykiatriska svårigheter,
 • visa förmåga att kritiskt och självständigt ta initiativ till, analysera och medverka i förebyggande arbete och bidra till att undanröja hinder och svårigheter i särskolan,
 • visa förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna,
 • visa förmåga att identifiera etiska aspekter i eget utvecklingsarbete, samt
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och fortlöpande utveckla sin kompetens.

Kursinnehåll

Kursen behandlar utveckling och lärande i särskolan. I kursen problematiseras begreppet utvecklingsstörning. Likaså studeras elevernas lärande och dess förutsättningar. Hur man kan bedöma och analysera elevers möjligheter och begränsningar behandlas. Etiska ställningstagande kring delaktighet och inkludering problematiseras.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen innehåller såväl campusförlagda studier som studier på distans och sker i form av föreläsningar och seminarier samt muntliga och skriftliga uppgifter, enskilt eller i grupp. Undervisningen sker också genom fältstudier och med stöd av lärplattformen Lisam.

Examination

Kursen examineras genom individuella uppgifter, såväl skriftliga som muntliga. Kursen avslutas med en individuell skriftlig examinationsuppgift.

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

 • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

 • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Om kursen är en VfU-kurs gäller följande:

 • Examination av tillämpade sociala och didaktiska förmågor begränsas till tre (3) tillfällen.

För kurser där obligatoriska moment ingår gäller följande:

 • Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Betygsskala

Tvågradig skala, U, G

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
SME1 Muntlig och skriftlig redovisning 3 hp U, G
SME2 Muntlig och skriftlig redovisning 3 hp U, G
SME3 Muntlig och skriftlig redovisning 3 hp U, G
STN1 Skriftlig examinationsuppgift 6 hp U, G

Övrigt

Se kursrummet i Lisam

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.