Särskola - möjligheter och utmaningar, del 2, 15 hp

Schools for pupils with intellectual disability - opportunities and challenges, part 2, 15 credits

948A18

Huvudområde

Specialpedagogik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Henrik Danielsson

Kursansvarig

Henrik Danielsson, Karin Nilsson

Studierektor eller motsvarande

Margareta Engvall
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
L9YSL Speciallärarprogrammet, Specialisering - Utvecklingsstörning (Specialisering - Utvecklingsstörning) 4 (VT 2021) 202104-202123 Svenska Linköping O

Huvudområde

Specialpedagogik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Kursen ges för

 • Speciallärarprogrammet

Förkunskapskrav

Godkända 30 högskolepoäng inom Speciallärarprogrammet eller motsvarande.

Lärandemål

Efter kursen skall den studerande:

 • visa fördjupad kunskap om elever med intellektuella funktionsnedsättningars språk- och begreppsutveckling och stimulans av denna,
 • visa fördjupade kunskaper om bedömningsfrågor och betygssättning,
 • visa fördjupad kunskap om utveckling och lärande hos barn och elever med intellektuella funktionsnedsättningar, inbegripet neuropsykiatriska svårigheter, i relation till undervisningsämnen eller ämnesområden,
 • visa fördjupad förmåga till ett individanpassat arbetssätt för barn och elever med intellektuell funktionsnedsättning,
 • visa förmåga att vara en kvalificerad samtalspartner och rådgivare i frågor som rör lärande och kunskapsutveckling i särskolan, samt
 • visa insikt om betydelsen av samarbete och samverkan med vårdnadshavare, andra skolformer och yrkesgrupper.

Kursinnehåll

Kursen behandlar utveckling och lärande i särskolan. I kursen studeras elevernas lärande på ett födjupande sätt. Vidare analyseras hur man kan göra individanpassade insatser utifrån bedömningar av elevers möjligheter och begränsningar. Etiska ställningstagande kring insatser för känsliga grupper diskuteras. Vidare studeras samarbetet med vårdnadshavare och även andra professioner såsom elevassistenter, rehabiliteringspersonal och arbetslivets representanter.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen innehåller såväl campusförlagda studier som studier på distans och sker i form av föreläsningar och seminarier samt muntliga och skriftliga uppgifter, enskilt eller i grupp. Undervisningen sker också genom fältstudier och med stöd av lärplattformen Lisam.

Examination

Kursen examineras genom individuella uppgifter, såväl skriftliga som muntliga. Kursen avslutas med en individuell skriftlig examinationsuppgift.

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

 • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

 • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Om kursen är en VfU-kurs gäller följande:

 • Examination av tillämpade sociala och didaktiska förmågor begränsas till tre (3) tillfällen.

För kurser där obligatoriska moment ingår gäller följande:

 • Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Betygsskala

Tvågradig skala, U, G

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

 • Om undervisningsspråk är Svenska ges kursen i sin helhet eller till stora delar på svenska. Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska. Examinationsspråk är svenska. 
 • Om undervisningsspråk är Svenska/Engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov. Examinationsspråk är svenska om kursen ges på svenska eller engelska om kursen ges på engelska.
 • Om undervisningsspråk är Engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska.

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
SME1 Muntlig och skriftlig redovisning 3 hp U, G
SME2 Muntlig och skriftlig redovisning 3 hp U, G
SME3 Muntlig och skriftlig redovisning 3 hp U, G
STN1 Skriftlig examinationsuppgift 6 hp U, G

Böcker

Litteraturlista finns i kursrummet på Lisam

Litteraturlistan ligger under fliken Övriga dokument samt i kursrummet på Lisam

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.