Villkor för elevers matematikutveckling, 15 hp

Conditions for students' Mathematical Development, 15 credits

948A20

Huvudområde

Specialpedagogik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Rickard Östergren

Kursansvarig

Rickard Östergren, Kristin Westerholm

Studierektor eller motsvarande

Margareta Engvall
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
L9YSL Speciallärarprogrammet, Specialisering - Matematikutveckling (Specialisering - Matematikutveckling) 3 (HT 2020) 202034-202103 Svenska Linköping O

Huvudområde

Specialpedagogik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Kursen ges för

 • Speciallärarprogrammet

Förkunskapskrav

Godkända 15 högskolepoäng inom Speciallärarprogrammet eller motsvarande.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande 

 • visa kunskaper om teoretiska perspektiv på skolmatematik,
 • visa hög medvetenhet om olika didaktiska förhållningssätt till lärande och undervisning i matematik,
 • kunna redogöra för olika teoretiska perspektiv på elevers kunskapsutveckling inom matematikområdet,
 • kunna identifiera faktorer som påverkar lärande i matematik,
 • kunna analysera och problematisera matematiksvårigheter, samt
 • visa kunskaper om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i relation till matematikutveckling.

Kursinnehåll

I kursen behandlas teorier om lärande och olika didaktiska modeller. I kursen studeras också begrepps- och matematikutveckling i förskola och grundskola. Ytterligare områden som behandlas är faktorer som påverkar lärandet i matematik, t.ex. kognitiva, emotionella, sociala och kulturella faktorer. Kursen behandlar även matematiksvårigheter som kunskaps- och forskningsfält. Beteendemässiga, kognitiva, affektiva och sociala aspekter av låga prestationer studeras, liksom olika förklaringsmodeller till låga prestationer i matematik.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen innehåller såväl campusförlagda studier som studier på distans. I kursen ingår föreläsningar, seminarier och fältstudier. Till studentens arbetsinsats hör också inläsning av litteratur, förberedelser inför seminarier och grupparbeten samt genomförande av kursuppgifter. Förutom schemalagd tid förväntas den studerande arbeta med självstudier, enskilt och/eller i grupp och med stöd av lärplattform.

Examination

Kursen examineras genom muntliga och skriftliga uppgifter.

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

 • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

 • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Om kursen är en VfU-kurs gäller följande:

 • Examination av tillämpade sociala och didaktiska förmågor begränsas till tre (3) tillfällen.

För kurser där obligatoriska moment ingår gäller följande:

 • Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Betygsskala

Tvågradig skala, U, G

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
SRE1 Skriftlig redovisning - observation av undervisning 2.5 hp U, G
SRE2 Skriftlig redovisning - villkor för elevers kunskapsutveckling i matematik 7.5 hp U, G
STN1 Skriftlig tentamen - matematiksvårigheter 5 hp U, G
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.