Identifiering, bedömning, prevention och intervention i specialpedagogisk verksamhet i matematik, 15 hp

Identification, assessment, prevention and intervention in special educational activities in mathematics, 15 credits

948A21

Huvudområde

Specialpedagogik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Margareta Engvall

Kursansvarig

Margareta Engvall, Kristin Westerholm

Studierektor eller motsvarande

Margareta Engvall
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
L9YSL Speciallärarprogrammet, Specialisering - Matematikutveckling (Specialisering - Matematikutveckling) 4 (VT 2021) 202104-202123 Svenska Linköping O

Huvudområde

Specialpedagogik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Kursen ges för

  • Speciallärarprogrammet

Förkunskapskrav

Godkända 30 högskolepoäng inom Speciallärarprogrammet eller motsvarande.

Lärandemål

Efter kursen ska den studerande kunna:

- urskilja och beskriva olika former av matematiskt kunnande,
- använda grundläggande teorier om kunskapsbedömning för att utforma verktyg för kartläggning och bedömning av elevers matematikkunnande samt kritiskt granska och reflektera över frågor som rör lärares arbete med bedömning i matematik,
- självständigt planera och genomföra en saklig bedömning av elevers matematiska kunnande samt kunna argumentera för och motivera dömningen, 
- identifiera faktorer som kan påverka en objektiv bedömning av matematikarbete och ge exempel på hur dessa faktorer kan motverkas,  
- analysera, problematisera, värdera och välja interventionsstrategier för elever i behov av särskilt stöd i matematik,
- identifiera kritiska aspekter i utvecklingen av matematiskt kunnande och föreslå preventiva åtgärder i undervisningen,
- värdera och utveckla utvärderingsstrategier för specialpedagogisk verksamhet inom matematikområdet, samt 
- vara en kvalificerad samtalspartner i arbetet med att organisera och utforma särskilt stöd i matematik.

Kursinnehåll

Kursen fokuserar på identifiering, bedömning, prevention och intervention av matematiskt kunnande. Kursen tar upp metoder för identifiering av elever i behov av stöd i matematik och i samband med det behandlas också frågan om vilket matematiskt kunnande som går att bedöma eller mäta samt hur en sådan bedömning kan genomföras. Hur ett preventivt arbete kan utföras på olika nivåer, olika aspekter och delmoment i en intervention samt dokumentation och utvärdering av specialpedagogiska verksamheter i matematik är centrala delar i kursen.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen innehåller såväl campusförlagda studier som studier på distans. I kursen ingår föreläsningar, seminarier och fältstudier. Till studentens arbetsinsats hör också inläsning av litteratur, förberedelser inför seminarier och grupparbeten samt genomförande av kursuppgifter. Förutom schemalagd tid förväntas den studerande arbeta med självstudier, enskilt och/eller i grupp och med stöd av lärplattform.

Examination

Kursen examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter.

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

  • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

  • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Om kursen är en VfU-kurs gäller följande:

  • Examination av tillämpade sociala och didaktiska förmågor begränsas till tre (3) tillfällen.

För kurser där obligatoriska moment ingår gäller följande:

  • Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Betygsskala

Tvågradig skala, U, G

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

  • Om undervisningsspråk är Svenska ges kursen i sin helhet eller till stora delar på svenska. Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska. Examinationsspråk är svenska. 
  • Om undervisningsspråk är Svenska/Engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov. Examinationsspråk är svenska om kursen ges på svenska eller engelska om kursen ges på engelska.
  • Om undervisningsspråk är Engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska.

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
SRE1 Skriftlig redovisning – konstruktion av matematiktest 2.5 hp U, G
SRE2 Skriftlig redovisning – en stöttande övning 2.5 hp U, G
STN1 Skriftlig examinationsuppgift – kartläggning och bedömning av matematikkunnande 5 hp U, G
STN2 Skriftlig examinationsuppgift – ett interventionsprogram 5 hp U, G

Böcker

Litteraturlistan ligger under fliken Övriga dokument samt i kursrummet på Lisam

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.