Teknik för lärare åk 4-6 (1-7,5). Ingår i Lärarlyftet II., 7.5 hp

Technology for teachers years 4-6 (1-7,5. Included in ”Lärarlyftet II”., 7.5 credits

960L57

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Uppdragsutbildning

Kontaktinformation

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
Fristående kurs (Kvartsfart, Blandad undervisningstid) HT 2018 201834-201903 Svenska Ortsoberoende

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Förkunskapskrav

Du som har en behörighetsgivande lärarexamen med inriktning mot minst åk 4-6 eller åk 7-9 och undervisar i detta ämne i åk 4-6 utan att vara ämnesbehörig.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:

•   planera, genomföra och utvärdera undervisning för elever i grundskolans årskurs 4-6 i ämnet teknik med utgångspunkt från Lgr11,

•   identifiera teknikens särart både som mänsklig aktivitet och som skolämne, liksom dess relation till andra kunskapsfält och till det omgivande samhället,

•   i sin undervisning arbeta med kritiskt tänkande, problemidentifiering, problemlösning, programmering samt konstruktion och värdering av tekniska lösningar,

•   behandla teknikmoment kopplade till bland annat genus, miljö, etik och globala perspektiv

•   redogöra för olika tekniska lösningar i aktuella och historiska sammanhang,

•   utifrån nationella och lokala styrdokument för teknikämnet göra medvetna didaktiska val. 

•   planera, genomföra och redovisa tematiska arbeten i form av lektionsplaneringar inom teknik.

•   ta ställning till och tillämpa olika metoder för bedömning av färdigheter och förmågor.

Kursinnehåll

Med utgångspunkt i forskning om teknikens didaktik ger kursen grundläggande kunskaper, färdigheter och förmågor nödvändiga för att undervisa i Teknikämnet för åren 4-6.

Ämnesinnehållet anknyter till det centrala innehållet för årskurs 4-6 inom Lgr 11 och behandlas tematiserat där ”teknikens historia”, ”tekniken i elevernas närmiljö” samt ”samhällsviktiga tekniska system” är i centrum. Kursen behandlar också kritiskt tänkande och problemlösning i tekniska sammanhang. För att förstå den konstruerade världen behandlas teknikens centrala begrepp och uttryck, teknikfilosofi och teknikhistoria, d.v.s. hur människan har definierat, betraktat och förhållit sig till tekniken. Därtill ingår det i kursen att hitta sätt att förstå och problematisera de behov, drivkrafter och villkor som ligger bakom teknikens utveckling. Hur detta påverkar människa, samhälle och natur samt vilka konsekvenser detta har fått och kommer att få, är viktiga moment för att förstå begreppet hållbar utveckling.

Relationen mellan teknik och andra kunskapsfält behandlas, liksom perspektiv som har etisk karaktär och rör sociala och kulturella förändringar eller genus och makt. Elevers problem att hantera struktur och funktionsbeskrivningar och att förstå tekniska system kommer att diskuteras liksom användandet av modeller och metaforer samt digitalt berättande. Därutöver kommer styrning av teknik genom programmering att studeras och diskuteras. Grundläggande kunskaper om den utbildningsvetenskapliga forskningsprocessen ingår i kursen. Därutöver problematiseras olika sätt för bedömning och betygsättning, t.ex. matriser. Inom ramen för kursen utvecklar deltagarna en teknikdidaktisk plattform för den egna undervisningen genom tematiska lektionsplaneringar som fördjupar arbetet med teknikämnets centrala innehåll för åk 4-6.

För att bereda kursdeltagarna med arbetsverktyg för att planera, genomföra och utvärdera sin teknikundervisning ska lektionsplaneringar konstrueras och genomföras på den egna hemorten. Med utgångspunkt i kurslitteraturen redogör kursdeltagarna för hur läromedelsanvändning, IKT, programmering och elevers olika kulturella bakgrund kan berika undervisningen i ämnet. Lektionsplaneringen utvärderas dessutom kollegialt inom kursen.

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen genomförs på kvartsfart under en termin på distans utan campusförlagda moment. Via en kursplattform får studenten kursuppgifter och möjlighet till kommunikation med varandra och kursens lärare där också nätförlagda föreläsningar och seminarier sker via kursplattformen. Inläsning och bearbetning av litteratur, kursuppgifter samt olika verksamhetsanknutna moment genomförs på den egna hemorten/skolan. Kursdeltagarna behöver ha tillgång till dator med nätuppkoppling samt tillgång till webbkamera och mikrofon.

Examination

Kursens innehåll dokumenteras skriftligt samt examineras genom såväl nätbaserade seminarier som skriftliga examinationer.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Bjurulf, Veronica, Teknikdidaktik (Stockholm, 2013). Grimvall, Göran, Teknikens väsen (Lund, 2013). Sundin, Bosse, Den kupade handen (Stockholm, 2006).

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.