Att leda i den mångkulturella skolan, 7.5 hp

Leadership in the multicultural school, 7.5 credits

961A06

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Uppdragsutbildning
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
Fristående kurs (Kvartsfart, Dagtid) HT 2022 202243-202317 Svenska Norrköping

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Förkunskapskrav

Deltagaren ska ha fullgjord befattningsutbildning för rektorer och ha arbetat som rektor eller i motsvarande ledningsfunktion minst ett år på halvtid eller motsvarande efter befattningsutbildning. Huvudmannens godkännande krävs.

Lärandemål

Efter avslutad kurs förväntas deltagaren kunna

  • redogöra för kritiska perspektiv på integration, etnicitet, rasism och mångkulturalism
  • analysera den egna verksamhetens förhållningssätt till integration och etniska relationer utifrån aktuell forskning och relevanta styrdokument
  • beskriva och analysera på vilka sätt det pedagogiska ledarskapet kan bidra till ökad inkludering i lärandemiljöer och lärsituationer
  • identifiera aktuella och framtida utvecklingsbehov utifrån beprövad erfarenhet och aktuell forskning.

Kursinnehåll

Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Detta ställer höga krav på rektorer och skolledare, som måste förhålla sig till förväntningar från styrdokument och huvudmän, från det omgivande samhället, och från den egna organisationen. Framförallt ställs höga krav på skolledare och rektorer att navigera olika värderingsfrågor och rättvisefrågor. I den här kursen fokuserar vi på de utmaningar och möjligheter som ledarskap i den mångkulturella skolan innebär. Utifrån teoretiska perspektiv, aktuell forskning, praktisk erfarenhet och relevanta styrdokument behandlar vi begrepp som integration, rasism, tolerans, normkritik, mångkulturalism och inkludering. Ledarskap i frågor om värderingar och värdekonflikter inom den egna verksamheten ägnas särskilt utrymme. Under kursen kommer deltagarna att kartlägga sin verksamhets arbete med mångfaldsfrågor, i syfte att identifiera framgångsfaktorer och förbättringsområden. På så sätt kommer kursdeltagarna få både kunskap och verktyg som ger bättre förutsättningar för att framgångsrikt leda den mångkulturella skolan.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, gruppdiskussioner, övningar och redovisningar. Utöver detta ingår självstudier och att självständigt beskriva och analysera den egna verksamheten utifrån särskilda uppgifter.

Examination

Kursen examineras genom skriftliga inlämningar, som också seminariebehandlas. Kursdeltagare, vars examination inte godkänts, kan inom ramen för avtalsperioden, och om examinator så bedömer, komplettera.

Betygsskala

Tvågradig skala, U, G

Övrig information

Uppdragsutbildning är en utbildningsform som styrs av förordningen om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor (SFS 2002:760).

Planering och genomförande av kursen ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan.

Institution

Institutionen för kultur och samhälle
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
SRE1 Skriftlig redovisning: kritisk händelse 1.5 hp U, G
SRE2 Skriftlig redovisning: konflikt och tolerans 1.5 hp U, G
SRE3 Skriftlig redovisning: representationer 1.5 hp U, G
SRE4 Skriftlig hemtentamen, 3 hp U, G
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.