Det globala klassrummet - introduktionskurs i svenska som andraspråk, för undervisning i åk 7-9, 7.5 hp

The Global Classroom - Introductory course in Swedish as a second language for secondary education teachers, 7.5 credits

961G35

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Uppdragsutbildning

Examinator

Helena Grönås

Kursansvarig

Helena Grönås
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
Fristående kurs (Kvartsfart, Dagtid) VT 2022 202203-202223 Svenska Ortsoberoende, Valla

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Förkunskapskrav

Deltagaren skall vara anställd som lärare av huvudman inom skolväsendet, huvudman för utbildning i LVU-hem; huvudman för utbildning inom kriminalvårdsanstalt, någon som genom avtal med huvudman utför uppgifter inom utbildning enligt ovan(entreprenad), eller folkhögskola.

Lärandemål

Deltagare ska efter fullgjord kurs kunna

  • visa insikter i och kunna diskutera hur pedagogisk verksamhet kan organiseras i språkligt och kulturellt heterogena lärandemiljöer
  • få syn på hur språkliga och kulturella mönster, värderingar och hierarkier i skola och samhälle påverkar elevernas villkor för lärande
  • diskutera undervisning utifrån ett andraspråksperspektiv på lärande

Kursinnehåll

Kursen behandlar begreppet flerspråkighet i förhållande till lärande och organisering av undervisning i kulturellt heterogena lärandemiljöer. Teoretiska modeller, för att synliggöra hur kulturella mönster, attityder, värderingar och normer i förhållande till flerspråkighet i skolan och i samhället påverkar elevernas lärande och utveckling studeras. Kursen innefattar studier  av andraspråksutveckling i förhållande till de didaktiska frågorna vem och vad. Dessutom behandlas läs- och skrivutveckling på ett andraspråk. Här tas utgångspunkt i de förmågor eleverna enligt kursplanerna skall utveckla där litteracitet (läs- och skrivutveckling, multimodala uttryckssätt) är en del. Kursen belyser också modersmålets betydelse för elevernas andraspråks- och kunskapsutveckling, utifrån transspråkande, modersmålsundervisning och studiehandledning. Kursen behandlar även hur arbetet i klassrummet kan främja elevernas identitetsutveckling som flerspråkiga unga och hur elevernas erfarenheter kan utgöra en del av undervisningen (interkulturell undervisning) för att främja deras lärande. Kursdeltagarnas erfarenheter (ungdomsspråk, ungdomskultur) behandlas i förhållande till kursens innehåll där de diskuteras och problematiseras.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar samt gruppdiskussioner och seminarier. Utöver detta ingår självstudier.

Examination

Kursen examineras genom skriftliga individuella hemtentamen samt individuella muntliga redovisningar. 
Detaljerad information återfinns i kursens studieanvisning.

Betygsskala

Tvågradig skala, U, G

Övrig information

Uppdragsutbildning är en utbildningsform som styrs av förordningen om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor (SFS 2002:760).

Planering och genomförande av kursen ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan.

Institution

Institutionen för kultur och samhälle
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
SRE1 Skriftlig hemtentamen 7.5 hp U, G
SEM1 Obligatorisk närvaro vid seminarier 0 hp U, G
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.