Vuxenlärares pedagogiska ledarskap och vuxnas lärande, 7.5 hp

Adult teacher pedagogical leadership and the learning of adults, 7.5 credits

961A03

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Uppdragsutbildning
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
Fristående kurs (Kvartsfart, Dagtid) VT 2018 201812-201923 Svenska Stockholm

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs lärarexamen om minst 180 hp eller motsvarande

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska deltagaren kunna problematisera frågor om etik, moral, normer, demokrati och livsåskådning utifrån vuxenutbildningens regelverk och uppdrag i relation till samhällsutveckling.

Analysera elevers identitetsformering  och betydelsen av erfarenheter och motivation för deltagande och lärande i vuxenutbildning.

Identifiera och diskutera teorier och modeller för och kännetecken på didaktik för vuxna.

Identifiera och diskutera  förutsättningar och hinder för nyanlända elevers lärande.

Analysera och kritiskt reflektera kring lärares ledarskap som företeelse  och det egna ledarskapet i klassrummet.

Identifiera, analysera  och kritiskt reflektera lärares och elevers kommunikationsmönster  som företeelse i klassrummet.

Konstruera relevanta bedömningsinstrument med utgångspunkt i vuxenutbildningens styrdokument samt bedömningsteorier och -modeller.

Kursinnehåll

Kursen behandlar fyra teman som är relaterade till vuxenlärarens pedagogiska ledarskap i dagens vuxenutbildning. Kursens inledande tema är vuxenutbildningens roll och elevers förutsättningar för deltagande. I det problematiserar deltagarna värdegrunden i relation till vuxenutbildningens regelverk och uppdrag i förhållande till samhällsutvecklingen. Dessutom analyserar deltagarna vilken betydelse identitet, erfarenhet och motivation har för elevers deltagande och lärande. I temat undervisning identifierar och diskuterar deltagarna didaktiska teorier och modeller med utgångspunkt i vuxnas lärande. Här studeras även förutsättningar och hinder för nyanlända elevers lärande. I temat ledarskap och kommunikation identifierar, analyserar och reflekterar deltagarna kring lärares ledarskap och kommunikation i klassrummet. Kursens fjärde tema tar upp bedömning, där deltagarna använder teorier och modeller som underlag i konstruktion av bedömnings­instrument.  

Examination

Examination – skriftlig hemtentamen, 7,5hp

En analyserande och problematiserande text som, med utgångspunkt i de fyra teman ur kursmålen, behandlar vuxenlärares ledarskap och vuxenelevers lärande.  

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

  • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

  • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Om kursen är en VfU-kurs gäller följande:

  • Examination av tillämpade sociala och didaktiska förmågor begränsas till tre (3) tillfällen.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
SRE1 Skriftlig examination 7.5 hp U, G, VG
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.