Inkluderande vuxenpedagogik på folkhögskola, 7.5 hp

Inclusive education in the Folk High School, 7.5 credits

961G09

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Uppdragsutbildning

Examinator

Louise Malmström

Kursansvarig

Louise Malmström

Studierektor eller motsvarande

Sofia Nyström
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
Fristående kurs (Kvartsfart, Dagtid) HT 2018 201839-201848 Svenska Linköping

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Särskild information

Kursbevis

Kursbevis utfärdas av styrelsen för utbildningsvetenskap, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examen, LiU

Övrigt

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas

Förkunskapskrav

Kursen vänder sig till den som är verksam inom folkhögskolan och vill orientera sig i det specialpedagogiska fältet.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska deltagaren kunna

  • redogöra för och kritiskt förhålla sig till den terminologi som förekommer på det specialpedagogiska kunskapsområdet
  • redogöra för och kritiskt förhålla sig till diskriminering och arbetet för lika villkor
  • diskutera olika frågor som rör inkludering i förhållande till värderingar och synsätt som kännetecknar svensk folkbildning

diskutera vad ett inkluderande förhållningssätt i mötet med deltagares olika förutsättningar för studier kan innebära

Kursinnehåll

I kursen belyses inkluderande vuxenpedagogik på folkhögskola utifrån fyra teman:

- Specialpedagogiska perspektiv och begrepp, historiskt och internationellt
- Ett professionellt förhållningssätt som utgår från deltagares olikheter
- Att skapa goda lärsituationer på individ-, grupp- och organisationsnivå
- En inkluderande pedagogik, pedagogiska och didaktiska utmaningar

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och redovisningar under sex seminariedagar fördelade på fyra seminarietillfällen. Inför respektive kurstillfälle läser deltagarna litteratur och under kurstillfällena varvas bearbetning av litteraturen med föreläsningar. Därtill genomför kursdeltagarna kursuppgifter som är nära relaterade till den egna undervisningen. Dessa kopplas till litteraturen i skriftliga redovisningar som diskuteras på nästkommande träff. 

Examination

Examinationen sker i slutet av kursen genom ett individuellt skrivarbete som bygger på muntliga och skriftliga arbetsuppgifter i kursen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle. 

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

  • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

  • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Om kursen är en VfU-kurs gäller följande:

  • Examination av tillämpade sociala och didaktiska förmågor begränsas till tre (3) tillfällen.

Betygsskala

Tvågradig skala, U, G

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.