Folkbildningsideologi och samtida utmaningar - en kurs för skolledare i folkhögskolan, 7.5 hp

Popular Education Ideology and Contemporary Challenges - a Course for School Leaders in Folk High Schools, 7.5 credits

961G17

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Uppdragsutbildning

Examinator

Eva-Marie Harlin

Kursansvarig

Eva-Marie Harlin

Studierektor eller motsvarande

Sofia Nyström
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
Fristående kurs (Kvartsfart, Dagtid) HT 2019 201941-202012 Svenska Linköping

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall deltagaren kunna:  

 • beskriva och tolka folkhögskolans framväxt, organisation, uppdrag, mål och position i förhållande till det omgivande utbildningslandskapet
   
 • beskriva och problematisera folkbildningens idéer och grundläggande värden i relation till folkhögskolans verksamheter.
   
 • identifiera folkhögskolans aktuella utmaningar med utgångspunkt i skolledarrollen och i förhållande till aktuell folkbildningsforskning  
   
 • identifiera på vilka sätt folkhögskolan som en bildningsinstitution kan bidra till lärande och samhälleliga förändringsprocesser

Kursinnehåll

Kursen ger en fördjupad kunskap kring folkhögskolornas framväxt, organisation, uppdrag och mål med fokus på dess ledning. I kursen diskuteras den politiska dimensionen av rektorsrollen idag och utbildningsformens behov av att sätta sin egen dagordning. 

Folkhögskolans plats i det större utbildningslandskapet utgör också del av kursinnehållet. Utifrån aktuell forskning problematiseras folkhögskolans ideologi, utbildningsrationalitet och legitimitet. I kursen diskuteras huruvida folkbildningens idéer och värden pekar ut någon särskild riktning vad gäller synen på verksamhetens organisation, dess innehåll och form, personal och deltagare samt dess relation till samhälleliga förändringsprocesser

Undervisnings- och arbetsformer

I kursen förekommer föreläsningar, litteraturstudier, seminarier, grupparbeten och digital kommunikation.

Examination

Deltagaren examineras genom muntlig och skriftlig examination.

För kurser där obligatoriska moment ingår gäller följande:
Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.
Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinations/orm, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

 • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

 • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Om kursen är en VfU-kurs gäller följande:

 • Examination av tillämpade sociala och didaktiska förmågor begränsas till tre (3) tillfällen.

Betygsskala

Tvågradig skala, U, G

Övrig information

Uppdragsutbildning är en utbildningsform som styrs av förordningen om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor (SFS 2002:760).

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
OBL1 Muntlig examination 2.5 hp U, G
SRE1 Skriftlig redovisning 5 hp U, G
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.