Estetiska uttryck och kreativa metoder , 4 hp

Aesthetic expressions and creative methods, 4 credits

961G32

Huvudområde

Pedagogiskt arbete

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Uppdragsutbildning

Examinator

Linda Kernell

Kursansvarig

Linda Kernell

Studierektor eller motsvarande

Birgitta Plymoth
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
Fristående kurs (Sjättedelsfart, Dagtid) VT 2022 202209-202218 Svenska Linköping, Valla

Huvudområde

Pedagogiskt arbete

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska deltagaren kunna

  • förklara och diskutera hur olika estetiska uttryck och metoder kan användas i undervisningssammanhang och andra lärsituationer 
  • uttrycka sig och kommunicera genom några olika estetiska uttryck och metoder såsom bildteater, forumspel, bild, textilt skapande och muntligt berättande 
  • relatera begreppen genus och mångfald till estetiska lärprocesser

Kursinnehåll

I kursen behandlas olika estetiska uttryck såsom drama, bildteater, forumspel, muntligt berättande, bild och textilt skapande. Kursen är dels inriktad på deltagarnas egna estetiska uttryck, dels på hur estetiska lärprocesser kan användas i olika sammanhang i arbete med vuxna och ungdomar. 

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av laborativt arbete med olika estetiska uttryck och metoder. Vidare ingår föreläsningar, gruppdiskussioner och övningar samt litteraturstudier. Utöver detta ingår även självstudier och en individuell bilduppgift.

Examination

Kursen examineras genom gestaltande redovisning (GRE) och portfolio (POR).

GRE innebär aktivt deltagande i de gestaltande övningarna i: drama, bildteater, forumspel, muntligt berättande och bild- och textilskapande samt redovisning av en större bilduppgift.

POR är en individuell portfolio där deltagaren i ord och bild redogör för några olika estetiska uttryck och metoder. I portfolion ingår att, med referenser till kurslitteraturen, diskutera vad som är kännetecknande för de olika estetiska uttrycken och hur dessa uttryck och metoder kan användas i arbete med människor i olika sammanhang.

Examinationerna har två provkoder och en tvågradig betygsskala:

GRE på 2,5 hp U-G
POR på 1,5 hp U-G

Detaljerad information om de olika uppgifterna samt betygskriterier återfinns i studiehandledningen.

Kursdeltagare, vars examination inte godkänts, kan inom ramen för avtalsperioden, och om examinator så bedömer, komplettera.

Betygsskala

Tvågradig skala, U, G

Övrig information

Uppdragsutbildning är en utbildningsform som styrs av förordningen om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor (SFS 2002:760).

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
GRE1 Gestaltande redovisning 2.5 hp U, G
POR1 Portfolio 1.5 hp U, G
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.