Att leda lärande för hållbar utveckling , 7.5 hp

Leadership for Sustainability Education , 7.5 credits

961G36

Huvudområde

Pedagogiskt arbete

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Uppdragsutbildning

Examinator

Anders Jidesjö

Kursansvarig

Anders Jidesjö
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
Fristående kurs (Kvartsfart, Dagtid) HT 2021 202141-202217 Svenska Linköping

Huvudområde

Pedagogiskt arbete

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Förkunskapskrav

Godkänd befattningsutbildning för rektorer; rektorsprogram, äldre statlig rektorsutbildning eller motsvarande.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska deltagaren kunna:

 • identifiera behov för utveckling av hållbar utveckling i utbildningspraktiker genom kartläggning
   
 • beskriva olika behov för utveckling när en skola befinner sig i olika verksamhetsnivåer och faser
   
 • redogöra för modeller, stöd och resurser som finns för att genomföra och driva arbete som rör implementering av hållbar utveckling i skolmiljö
   
 • diskutera och utveckla förståelse för ledarskapets betydelse för att initiera processer som ställer om verksamheter till utbildning för hållbar utveckling 
   
 • analysera hur lärande för hållbar utveckling kan implementeras och integreras i utvecklings- och kvalitetsarbete

Kursinnehåll

I kursen behandlas ledarskapets betydelse för att driva kvalitets- och förändringsarbete med inriktning mot hållbar utveckling i utbildningspraktiker. Mer precist ingår i kursen konkreta verktyg i form av modeller och stöd samt diskussioner om resurser som finns för att genomföra och driva arbete som rör implementering av hållbar utveckling i skolmiljö. Innehållet i kursen relateras till, och bygger vidare på Skolverkets framtagna teman (moduler) ”Leda förändring” och ”Lärande för hållbar utveckling ”.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar samt gruppdiskussioner och seminarier. Utöver detta ingår självstudier och arbete i grupp.

Examination

Kursen examineras genom:

• individuell skriftlig fördjupningsuppgift , betygsskala: UG
• muntligt seminarium, betygsskala: UG  
 

Detaljerad information återfinns i studieanvisningen.

Deltagare, vars examination inte godkänts, kan inom ramen för avtalsperioden, och om examinator så bedömer, komplettera 

Betygsskala

Tvågradig skala, U, G

Övrig information

Uppdragsutbildning är en utbildningsform som styrs av förordningen om
uppdragsutbildning vid universitet och högskolor (SFS 2002:760).

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

 • Om undervisningsspråk är Svenska ges kursen i sin helhet eller till stora delar på svenska. Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska. Examinationsspråk är svenska.
 • Om undervisningsspråk är Svenska/Engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov. Examinationsspråk är svenska om kursen ges på svenska eller engelska om kursen ges på engelska.
 • Om undervisningsspråk är Engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska.

Institution

Institutionen för Tema
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
EXAM Individuell skriftlig fördjupningsuppgift 4 hp U, G
SEM1 Muntligt seminarium 3.5 hp U, G
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.