Utbildningsvetenskaplig kärna 8, Vetenskap, teori och metod, 9 hp

Educational Sciences 8, Science, theory and method, 9 credits

970A01

Kursen är nedlagd. Gavs sista gången HT 2023. Ersätts av 970G45.

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Daniel Björklund-Flärd

Kursansvarig

Daniel Björklund-Flärd

Studierektor eller motsvarande

Mats Brusman
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
L1FOR Förskollärarprogrammet 7 (HT 2023) 202334-202339 Svenska Norrköping, Norrköping O
L1FOR Förskollärarprogrammet 7 (HT 2023) 202334-202339 Svenska Vimmerby O
L1FOR Förskollärarprogrammet 7 (HT 2023) 202334-202339 Svenska Västervik O
L1FOR Förskollärarprogrammet 7 (HT 2023) 202334-202339 Svenska Hultsfred O

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Särskild information

Kursen är nedlagd. Gavs sista gången HT 2023. Ersätts av 970G45.

Examination erbjuds vid sammanlagt minst tre tillfällen per examinationsmoment när kursen gått sista gången.
Dessa tre tillfällen fördelas under minst två terminer från det sista ordinarie kurstillfället. Dessa kan du hitta i kursens sista aktuella Lisamrum.
Kontakta kursansvarig för att bli insläppt i kursens Lisamrum.

Kursen ges för

  • Förskollärarprogrammet

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
- förklara relationen mellan vetenskapsteoretiska antaganden, teoretiska perspektiv, datainsamlingsmetoder och analysmetoder
- kritiskt granska utbildningsvetenskaplig forskning
- redogöra och argumentera för kvalitativa och kvantitativa metodansatser inom det förskolepedagogiska området
- planera och motivera val av forskningsdesign

Kursinnehåll

Kursen utgör en vetenskaplig fördjupning och innehåller en genomgång av vetenskapsteoretiska utgångspunkter. De studerande diskuterar och analyserar relationen mellan val av metod, teoretiskt perspektiv och empiriskt material. Under kursen behandlas ett urval av kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder för insamling samt analys av data. Inom kursen diskuteras forskningsetiska ställningstaganden. De studerande tränar sig i reflektion, analys och argumentation. Under kursen granskas avhandlingar och vetenskapliga artiklar inom det förskolepedagogiska området. De studerande arbetar med en egen forskningsdesign i 3 steg: 1. problemställning, syfte frågeställningar samt tidigare forskning, 2. teoretiskt perspektiv, 3. insamling- och analysmetod.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, grupparbete samt enskilt arbete.

Examination

Kursen examineras genom
- hemtentamen i form av analys av studier från det förskolepedagogiska fältet med skilda vetenskapliga metodansatser (4hp)
- författande av forskningsplan (5hp)

 

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

  • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

  • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

För kurser där obligatoriska moment ingår gäller följande:

  • Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.  

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.  

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Kursen reviderad 2020-04-02; Dnr LiU-2020-01361

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan.

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

  • Om undervisningsspråk är Svenska ges kursen i sin helhet eller till stora delar på svenska. Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska. Examinationsspråk är svenska.
  • Om undervisningsspråk är Svenska/Engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov. Examinationsspråk är svenska om kursen ges på svenska eller engelska om kursen ges på engelska.
  • Om undervisningsspråk är Engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska.

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
STN1 Skriftlig tentamen, hemtentamen 4 hp U, G
RAP1 Rapport: Skriftlig forskningsplan 5 hp U, G, VG
OBL1 Seminariedeltagande 0 hp D
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.