Förskolepedagogik 7, Pedagogisk ledning i förskolan, 7.5 hp

Preschool Education 7, Pedagogical Leadership in Preschool, 7.5 credits

970A04

Huvudområde

Pedagogiskt arbete

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Johanna Aringer

Kursansvarig

Johanna Aringer

Studierektor eller motsvarande

Mats Brusman
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
L1FOR Förskollärarprogrammet 6 (VT 2024) 202404-202408 Svenska Norrköping, Norrköping O
L1FOR Förskollärarprogrammet 6 (VT 2024) 202404-202408 Svenska Västervik O
L1FOR Förskollärarprogrammet 6 (VT 2024) 202404-202408 Svenska Hultsfred O

Huvudområde

Pedagogiskt arbete

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

AXX

Kursen ges för

  • Förskollärarprogrammet

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:

- redogöra för och analysera ledarskap med utgångspunkt i forskning och i relation till förskolans uppdrag
- identifiera och analysera förutsättningarna för förskollärarens pedagogiska och didaktiska ledarskap
- analysera och argumentera för hur man självständigt och tillsammans med arbetslaget, utifrån aktuella styrdokument och barns delaktighet kan utforma och leda förskolans verksamhet
- redogöra för och analysera det pedagogiska ledarskapets betydelse för jämställdhet och jämlikhet i den pedagogiska verksamheten
- jämföra och reflektera kring hur förskoleverksamhet och ledarskap bedrivs i andra delar av världen och spegla detta i relation till förskoleverksamhet i Sverige.
- producera och presentera en syntetiserande litteraturstudie om ledarskap utifrån en teoretisk utgångspunkt 

Kursinnehåll

I kursen teoretiseras den pedagogiska ledarens uppgift att omsätta förskolans läroplan i relation till omsorg, lärande och utveckling i förskolan kopplat till samhällsförändring, förskolläraruppdrag och yrkesroll. Den pedagogiska ledarens kompetens att samarbeta och att leda arbetslag behandlas teoretiskt och praktiskt. Vikt läggs exempelvis vid förmågan att kunna ge och ta kritik vilket praktiseras i kursen. I kursen belyses och granskas hur styrdokument och barns delaktighet ligger till grund för förskollärarens pedagogiska ledarskap. Med utgångspunkt i ett pedagogiskt ledarskap behandlas i kursen planering, genomförande och dokumentation av förskoleverksamhet. Det pedagogiska ledarskapet problematiseras för att identifiera och analysera möjligheter och hinder för verksamhetsutveckling. Hur sociala kategorier som ålder, genus, etnicitet och klass hanteras utifrån intersektionella och normkritiska perspektiv behandlas i kursen i förhållande till värdegrund och pedagogisk ledning. I kursen betonas även förskollärarens förmåga att i sitt pedagogiska ledarskap hålla sig à jour med utvecklingen inom förskoleområdet nationellt och internationellt, genom att söka och använda forskning i en litteraturstudie. 

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, rollspel och grupparbete samt självständiga studier.

Examination

Kursen examineras genom skriftlig redovisning av rapport och muntlig redovisning.

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

  • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

  • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

För kurser där obligatoriska moment ingår gäller följande:

  • Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.  

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.  

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Kursen reviderad 2020-04-02; Dnr LiU-2020-01361

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan.

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

  • Om undervisningsspråk är svenska ges kursen i sin helhet eller till stora delar på svenska. Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska. Examinationsspråk är svenska.
  • Om undervisningsspråk är svenska/engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov. Examinationsspråk är svenska om kursen ges på svenska eller engelska om kursen ges på engelska.
  • Om undervisningsspråk är engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska.

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
RAP1 Rapport: skriftlig redovisning 5 hp U, G, VG
OBL2 Obligatorisk seminarieserie 0.5 hp U, G
MRE2 Muntlig redovisning: seminarium kring pedagogiskt ledarskap 2 hp U, G

Övrigt

Litteraturlista finns i Lisam och Studieinfo/Övriga dokument.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.