Utbildningsvetenskaplig kärna 7, Utvärdering och utveckling av förskolans verksamhet, 7.5 hp

Educational Sciences 7, Evaluation and Preschool Development, 7.5 credits

970A05

Huvudområde

Didaktik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Alma Memisevic

Kursansvarig

Alma Memisevic

Studierektor eller motsvarande

Mats Brusman
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
L1FOR Förskollärarprogrammet 6 (VT 2024) 202419-202423 Svenska Norrköping, Norrköping O
L1FOR Förskollärarprogrammet 6 (VT 2024) 202419-202423 Svenska Västervik O
L1FOR Förskollärarprogrammet 6 (VT 2024) 202419-202423 Svenska Hultsfred O

Huvudområde

Didaktik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

AXX

Kursen ges för

 • Förskollärarprogrammet

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna

 • problematisera begreppen kvalitet samt beprövad erfarenhet med stöd i forskning och styrdokument och i relation till förskollärares yrkesutövning
 • utifrån forskning och styrdokument kritiskt granska och diskutera olika sätt att utvärdera och utveckla förskolans verksamhet
 • redogöra för användning av kvantitativa respektive kvalitativa datainsamlingsmetoder i förskolans utvecklingsarbete
 • planera och utforma ett utvärderingsprojekt som stöd för utveckling av förskolans verksamhet

Kursinnehåll

Kursen fokuserar på utvärdering och utvecklingsarbete som grundläggande element i förskolans systematiska kvalitetsarbete. Begreppen kvalitet och beprövad erfarenhet problematiseras i relation till varandra samt utifrån forskning och styrdokument. Centralt i kursen är olika modeller, verktyg och metoder för att följa upp, utvärdera och utveckla förskolans verksamhet. Vidare behandlas i kursen kvalitativa och kvantitativa datainsamlingsmetoder som knyts till praktiknära utvecklingsarbete. I relation till kvalitetskriterier diskuteras hur utvecklingsarbete av förskoleverksamhet kan bedrivas. Centralt i kursen är även att studenten med utgångspunkt i kvalitetskriterier designar ett utvärderingsprojekt. 

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisning sker genom föreläsningar, seminarier, workshops, arbete i grupp och självständiga studier. 

Examination

Kursen examineras genom individuell hemtentamen och gruppuppgift.

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

 • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

 • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

För kurser där obligatoriska moment ingår gäller följande:

 • Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.  

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.  

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Kursen reviderad 2020-04-02; Dnr LiU-2020-01361

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan.

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

 • Om undervisningsspråk är svenska ges kursen i sin helhet eller till stora delar på svenska. Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska. Examinationsspråk är svenska.
 • Om undervisningsspråk är svenska/engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov. Examinationsspråk är svenska om kursen ges på svenska eller engelska om kursen ges på engelska.
 • Om undervisningsspråk är engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska.

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
SME1 Muntlig och skriftlig redovisning 3 hp U, G
STN1 Skriftlig hemtentamen 4.5 hp U, G, VG

Övrigt

Litteraturlista finns i Lisam och Studieinfo/Övriga dokument.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.