Teknik och naturvetenskap - inne, ute, borta och hemma, 12 hp

Technology and Science - Indoors, Outdoors, Home and Away, 12 credits

970G09

Huvudområde

Pedagogiskt arbete

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Johan Svenningsson

Kursansvarig

Johan Svenningsson

Studierektor eller motsvarande

Mats Brusman
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
L1FOR Förskollärarprogrammet 4 (VT 2025) 202504-202513 Svenska Norrköping, Norrköping O
L1FOR Förskollärarprogrammet 4 (VT 2025) 202504-202513 Svenska Katrineholm O
L1FOR Förskollärarprogrammet 4 (VT 2025) 202504-202513 Svenska Ronneby O

Huvudområde

Pedagogiskt arbete

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

GXX

Kursen ges för

 • Förskollärarprogrammet

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • Diskutera ämnesdidaktisk forskning inom området teknik och naturvetenskap i förskolans praktiker.
 • Visa förmåga att planera undervisning i naturvetenskap och teknik utifrån kunskap om barns utveckling, behov och förutsättningar.
 • Analysera naturvetenskaps- och teknikundervisning i förskolan utifrån perspektiven genus, språk och hållbar utveckling
 • Analysera och diskutera olika miljöers betydelse för barns utveckling och lärande 

Kursinnehåll

Teknik och naturvetenskap som kunskapsområden utgör utgångspunkten för kursens olika delar. Till exempel behandlas naturvetenskapliga fenomen som barn i förskoleåldern tidigt visar nyfikenhet för och människans sätt att lösa utmaningar med hjälp av teknik. Tekniska och naturvetenskapliga begrepp behandlas genomgående i kursens delar. Relationer mellan teknik- och naturvetenskapsundervisning  och perspektiven genus, språk och hållbar utveckling utgör viktiga utgångspunkter. Även pedagogers förmåga att ta initiativ till utforskande samt att stimulera barns nyfikenhet tas upp. Olika aktiviteter och miljöer problematiseras utifrån dess betydelse för barns utveckling och lärande såsom; ute och innemiljöer, digitala miljöer, sagor och skönlitteratur, bygg och konstruktionsaktiviteter samt laborationer och exkursioner.

 

I kursen får studenten planera och analysera undervisning i naturvetenskap och teknik utifrån barns utveckling och olika förutsättningar samt utifrån ämnesdidaktisk forskning. Digitala verktyg används som analys- och redovisningsredskap.

 

Undervisnings- och arbetsformer

Föreläsningar, seminarier, laborationer, exkursioner, grupparbete och självstudier.

Examination

Kursen examineras genom individuella och gruppvisa muntliga och skriftliga redovisningar, samt deltagande i exkursioner.

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

 • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

 • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

För kurser där obligatoriska moment ingår gäller följande:

 • Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.  

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.  

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Kursen reviderad 2020-04-02; Dnr LiU-2020-01361

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan.

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

 • Om undervisningsspråk är svenska ges kursen i sin helhet eller till stora delar på svenska. Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska. Examinationsspråk är svenska.
 • Om undervisningsspråk är svenska/engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov. Examinationsspråk är svenska om kursen ges på svenska eller engelska om kursen ges på engelska.
 • Om undervisningsspråk är engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska.

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
SRE6 Skriftlig individuell reflektion 2 hp U, G
SRE5 Skriftlig individuell redovisning 6 hp U, G, VG
SME4 Litteraturseminarium med skriftlig inlämning 2 hp U, G
MRE3 Muntlig redovisning i arbetsgrupp 1 hp U, G
MRE4 Muntlig redovisning i arbetsgrupp 1 hp U, G

Övrigt

Litteraturlista finns i Lisam och Studieinfo/Övriga dokument.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.