Matematiklärande i förskolan, 12 hp

Preschool Mathematicss, 12 credits

970G11

Huvudområde

Matematik Didaktik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Ida Mejsholm

Kursansvarig

Ida Mejsholm

Studierektor eller motsvarande

Henrik Lindqvist, Åsa Järnvall
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
L1FOR Förskollärarprogrammet 3 (HT 2023) 202342-202403 Svenska Norrköping, Norrköping O
L1FOR Förskollärarprogrammet 3 (HT 2023) 202342-202403 Svenska Västervik O
L1FOR Förskollärarprogrammet 3 (HT 2023) 202342-202403 Svenska Ronneby O
L1FOR Förskollärarprogrammet 3 (HT 2023) 202342-202403 Svenska Katrineholm O

Huvudområde

Matematik, Didaktik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

 • Förskollärarprogrammet

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna

 • beskriva matematiken i förskolans vardag
 • argumentera för matematikens relevans i förskolan
 • redogöra för hur förskolebarn utvecklar och förstår matematiska begrepp och samband i sin vardag
 • visa kunskap om hur olika matematiska begrepp och relationer kan representeras genom lek, estetiska lärprocesser och i digitala miljöer
 • observera och identifiera hur förskolebarn representerar och kommunicerar matematik i samspel med sin omgivning
 • diskutera hur barns olika förutsättningar inverkar på deras lärande i matematik i förskolan
 • dokumentera och analysera barns utveckling och kunnande i förhållande till gällande styrdokument
 • argumentera för forskningens relevans för det tidiga matematiklärandet och visa hur denna kan omsättas i en pedagogisk praktik.

Kursinnehåll

Kursen synliggör begrepp och samband inom matematiken såsom helhet och delar, likheter och olikheter, former och mönster. Centrala begrepp som behandlas kan relateras till tal, rum och tid. Ett genomgående tema är barns tidiga möte med matematik och hur detta påverkar kunskapsutvecklingen. Kursen behandlar teorier om hur barn utvecklar sitt logiska tänkande och begreppsliga kunnande inom områdena tal och rum samt hur detta kunnande tar sig uttryck när barn samspelar med sin omgivning. Ett annat innehåll i kursen är hur observation kan användas för att identifiera och kartlägga hur barn kommunicerar sin matematiska kunskap. Vidare uppmärksammar kursen hur olika villkor såsom t. ex. genus, klass och etnicitet påverkar barns lärande i matematik. Matematikens uttryck genom lek och estetiska representationer såsom musik, bild och rörelse har en central plats i kursen. I kursen möter studenterna digitala verktyg som ett hjälpmedel både för barns tidiga lärande i matematik och dokumentation av barns utveckling och lärande.

I kursen bearbetar studenten frågeställningar som relaterar till matematikinlärning i förskola och förskoleklass genom att ta del av minst tre vetenskapliga artiklar från nationella och internationella tidskrifter.

Undervisnings- och arbetsformer

I kursen ingår föreläsningar, seminarier, verkstäder och IKT. Förutom schemalagd tid förväntas den studerande arbeta med självstudier, enskilt och i grupp.

Examination

Kursen examineras genom skriftliga och muntliga redovisningar samt skriftlig hemtentamen. 
För att få VG krävs VG på samtliga VG-grundande moment.

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

 • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

 • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

För kurser där obligatoriska moment ingår gäller följande:

 • Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.  

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.  

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Kursen reviderad 2020-04-02; Dnr LiU-2020-01361

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan.

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

 • Om undervisningsspråk är svenska ges kursen i sin helhet eller till stora delar på svenska. Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska. Examinationsspråk är svenska.
 • Om undervisningsspråk är svenska/engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov. Examinationsspråk är svenska om kursen ges på svenska eller engelska om kursen ges på engelska.
 • Om undervisningsspråk är engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska.

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
SRE2 Observera och identifiera barns matematikkunnande 2.5 hp U, G, VG
SRE1 Skriftlig redovisning, granskning av forskning 1.5 hp U, G
OBL1 Kursuppgifter 0 hp D
STN2 Skriftlig hemtentamen 8 hp U, G, VG

Ordinarie litteratur

Böcker

Litteraturlista finns under Övriga dokument

Kompletterande litteratur

Böcker

Litteraturlista finns under Övriga dokument

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.