Barns språkliga utveckling och kommunikation 2, Grundläggande läs- och skrivlärande, 15 hp

Children's language development and communication 2, Basic literacy learning, 15 credits

970G15

Huvudområde

Svenska språket

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Christina Aminoff

Kursansvarig

Christina Aminoff, Annika Mindedal

Studierektor eller motsvarande

Henrik Lindqvist, Åsa Järnvall
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
L1FOR Förskollärarprogrammet 4 (VT 2024) 202414-202423 Svenska Norrköping, Norrköping O
L1FOR Förskollärarprogrammet 4 (VT 2024) 202414-202423 Svenska Västervik O
L1FOR Förskollärarprogrammet 4 (VT 2024) 202414-202423 Svenska Katrineholm O
L1FOR Förskollärarprogrammet 4 (VT 2024) 202414-202423 Svenska Ronneby O

Huvudområde

Svenska språket

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

GXX

Kursen ges för

  • Förskollärarprogrammet

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna
- redogöra för några olika aspekter av begreppet literacy
- relatera betydelsen av språklig medvetenhet till läs- och skrivutveckling
- granska barns tidiga läs- och skrivprocesser med stöd av nationell och internationell forskning
- relatera barns skilda förutsättningar för skriftspråkligt lärande till kunskap om barns tidiga läs- och skrivprocesser
- reflektera kring villkor för det skriftspråkliga arbetet med flerspråkiga barn i förskolan
- relatera estetiska lärprocesser till barns tidiga läs- och skrivutveckling
- planera och genomföra ett mindre skriftligt vetenskapligt arbete relaterat till barns språkliga utveckling och kommunikation
- utnyttja digitala verktyg vid genomförandet av en vetenskaplig studie
- granska och diskutera ett vetenskapligt arbete

Kursinnehåll

Olika aspekter av begreppet literacy studeras och kopplas till barns tidiga erfarenheter av skriftspråk. Barns tidiga läs- och skrivprocesser studeras och diskuteras utifrån nationell och internationell forskning. Barns skilda förutsättningar för det skriftspråkliga lärandet samt betydelsen av språklig medvetenhet för läs- och skrivutveckling studeras och diskuteras också. I samklang med denna diskussion reflekterar studenten kring villkoren för det skriftspråkliga arbetet med flerspråkiga barn i förskolan. Estetiska lärprocesser studeras och diskuteras i förhållande till barns tidiga läs- och skrivutveckling. Med hjälp av digitala verktyg genomförs en vetenskaplig studie relaterat till barns språkliga utveckling och kommunikation. Studien redovisas skriftligt och granskas samt diskuteras i studerandegruppen.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker genom föreläsningar, seminarier, fältstudier, grupparbete samt självständiga studier.

Examination

Kursen examineras genom individuell uppsats med opponentskap samt gestaltande redovisning i grupp.

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

  • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

  • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

För kurser där obligatoriska moment ingår gäller följande:

  • Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.  

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.  

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Kursen reviderad 2020-04-02; Dnr LiU-2020-01361

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan.

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

  • Om undervisningsspråk är svenska ges kursen i sin helhet eller till stora delar på svenska. Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska. Examinationsspråk är svenska.
  • Om undervisningsspråk är svenska/engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov. Examinationsspråk är svenska om kursen ges på svenska eller engelska om kursen ges på engelska.
  • Om undervisningsspråk är engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska.

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
UPS1 Uppsats 11 hp U, G, VG
OPP1 Opponentskap 1 hp U, G
OBL1 Obligatorisk seminarieserie 0 hp D
GRE1 Gestaltande redovisning (estetiska lärprocesser) 3 hp U, G

Övrigt

Se litteraturlista under "Övriga dokument".

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.

Namn Filnamn Beskrivning
Kurslitteratur-vt24 Kurslitteratur-vt24.pdf