Förskolepedagogik, Samverkansprocesser i förskolan, 10.5 hp

Preschool Education, Collaboration in Preschool, 10.5 credits

970G16

Huvudområde

Pedagogiskt arbete

Utbildningsnivå

Grundnivå

Examinator

Alma Memisevic

Kursansvarig

Alma Memisevic

Studierektor eller motsvarande

Mats Brusman
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
L1FOR Förskollärarprogrammet 5 (HT 2024) 202442-202503 Svenska Norrköping, Norrköping O
L1FOR Förskollärarprogrammet 5 (HT 2024) 202442-202503 Svenska Västervik O
L1FOR Förskollärarprogrammet 5 (HT 2024) 202442-202503 Svenska Katrineholm O
L1FOR Förskollärarprogrammet 5 (HT 2024) 202442-202503 Svenska Ronneby O

Huvudområde

Pedagogiskt arbete

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

GXX

Kursen ges för

 • Förskollärarprogrammet

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall studenten kunna 

 • redogöra för och kritisk granska sin egen betydelse som förebild i arbetet med barn i förskolan
 • redogöra för och kritiskt granska, utifrån ett förskollärarprofessionsperspektiv, samverkan kring barnet i förskolan
 • beskriva och tolka förskollärares ansvar i förhållande till utvecklingssamtal och föräldrasamverkan
 • redogöra för och analysera hur olika samverkansformer kan användas i mötet med vårdnadshavare, arbetslag och andra skolformer.

Kursinnehåll

I kursen behandlas olika typer av relationer i arbetet i förskolan: relationer mellan förskollärare, arbetslag, barn och barnens föräldrar. Samverkan mellan de olika aktörerna i förskolekontexten har betydelse för barns utveckling och lärande. Här synliggörs och granskas det särskilda ansvar förskolläraren har i arbetslaget för att utveckla samverkan med föräldrar i såväl den dagliga informella kontakten som i de formella planerade utvecklingssamtalen. Ett annat område som kommer att behandlas är föräldrars roll i förskolan och hur arbetslaget hanterar mötet med föräldrar med olika bakgrunder.

Centrala teman i kursen: samverkan, föräldrar och familjen, inskolning, kommunikation och utvecklingssamtal, förskolans stödjande funktion, vetenskapligt förhållningssätt.

Undervisnings- och arbetsformer

I kursen ingår föreläsningar, verkstäder, rollspel, seminarier, grupparbete och självstudier.

Examination

Kursen examineras genom skriftliga och muntliga redovisningar .
För VG som kursbetyg krävs att SRE4 och SRE5 är bedömda som VG

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

 • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

 • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

För kurser där obligatoriska moment ingår gäller följande:

 • Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.  

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.  

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Kursen reviderad 2020-04-02; Dnr LiU-2020-01361

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan.

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

 • Om undervisningsspråk är svenska ges kursen i sin helhet eller till stora delar på svenska. Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska. Examinationsspråk är svenska.
 • Om undervisningsspråk är svenska/engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov. Examinationsspråk är svenska om kursen ges på svenska eller engelska om kursen ges på engelska.
 • Om undervisningsspråk är engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska.

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
SRE5 Miniuppsats 5.5 hp U, G, VG
SRE4 Paper 3 hp U, G, VG
MRE2 Seminarium 2 hp U, G
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.