Förskolepedagogik, Förskolans pedagogiska innehåll och mål i relation till barns utveckling och livsvillkor, 4.5 hp

Preschool Education, Preschool educational content and objectives in relation to children’s development and life conditions, 4.5 credits

970G17

Huvudområde

Pedagogiskt arbete

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Sofia Littmarck

Kursansvarig

Sofia Littmarck

Studierektor eller motsvarande

Mats Brusman
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
L1FOR Förskollärarprogrammet 5 (HT 2024) 202439-202441 Svenska Norrköping, Norrköping O
L1FOR Förskollärarprogrammet 5 (HT 2024) 202439-202441 Svenska Västervik O
L1FOR Förskollärarprogrammet 5 (HT 2024) 202439-202441 Svenska Katrineholm O
L1FOR Förskollärarprogrammet 5 (HT 2024) 202439-202441 Svenska Ronneby O

Huvudområde

Pedagogiskt arbete

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

GXX

Kursen ges för

  • Förskollärarprogrammet

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

  • söka och kritiskt granska aktuell forskning rörande barns utveckling och livsvillkor
  • problematisera hur olika livsvillkor inverkar på barns kognitiva och emotionella utveckling
  • diskutera konsekvenser av olika synsätt på barns utveckling och livsvillkor i relation till planering av förskoleverksamhet.

Kursinnehåll

I kursen belyses barns utveckling och livsvillkor utifrån utvecklingspsykologiska och barndomssociologiska perspektiv. Exempelvis problematiseras ålder, etnicitet, genus och samhällsklass och dess betydelse för barns livsvillkor. I kursen diskuteras också begrepp som normalitet–avvikelse och exkludering–inkludering. Centralt i kursen är att med utgångspunkt i aktuell forskning och styrdokument reflektera kring hur omsorgs- och lärandesituationer kan påverkas av olika perspektiv på barn och barns livsvillkor. Kursens innehåll relateras genomgående till förskolans verksamhet och pedagogiska innehåll.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar och seminarier, samt självständiga studier. Arbetet sker såväl enskilt som i grupp. En del av kursens kommunikation sker med hjälp av en nätbaserad lärplattform.

Examination

Kursen examineras genom såväl skriftliga som muntliga uppgifter. 

För betyget väl godkänd på hel kurs krävs betyg väl godkänt på examinationsmomentet skriftlig redovisning.

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

  • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

  • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

För kurser där obligatoriska moment ingår gäller följande:

  • Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.  

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.  

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Kursen reviderad 2020-04-02; Dnr LiU-2020-01361

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan.

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

  • Om undervisningsspråk är svenska ges kursen i sin helhet eller till stora delar på svenska. Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska. Examinationsspråk är svenska.
  • Om undervisningsspråk är svenska/engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov. Examinationsspråk är svenska om kursen ges på svenska eller engelska om kursen ges på engelska.
  • Om undervisningsspråk är engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska.

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
MRE1 Muntlig redovisning 1 hp U, G
SRE4 Skriftlig redovisning 3.5 hp U, G, VG
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.