Utbildningsvetenskaplig kärna 5, Sociala relationer och förskollärares ledarskap, 7.5 hp

Educational Sciences 5, Social Relations and Preschool Teachers as Leaders, 7.5 credits

970G20

Huvudområde

Didaktik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Maria Simonsson

Kursansvarig

Maria Simonsson

Studierektor eller motsvarande

Mats Brusman
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
L1FOR Förskollärarprogrammet 6 (VT 2024) 202409-202413 Svenska Norrköping, Norrköping O
L1FOR Förskollärarprogrammet 6 (VT 2024) 202409-202413 Svenska Västervik O
L1FOR Förskollärarprogrammet 6 (VT 2024) 202409-202413 Svenska Hultsfred O

Huvudområde

Didaktik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

GXX

Kursen ges för

  • Förskollärarprogrammet

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna

-beskriva innebörden av vetenskaplig begrepp kring social samspel i relation till den egna professionen
-analysera barns och förskollärarens samspel i förskolan utifrån socialpsykologiska perspektiv och perspektiv på makt och genus
-beskriva innebörder av vetenskaplig begrepp kring förskollärarens ledarskap i sociala relationer i arbetet med barn
-analysera förskollärarens ledarskap utifrån yrkesetiskt perspektiv
-analysera konfliktsituationer med hjälp av vetenskaplig kunskap om konflikter
-beskriva innebörder av grundläggande begrepp kring mobbning och andra former av kränkningar
-att med hjälp av teori och forskning analysera situationer där förskolebarn kränker varandra

Kursinnehåll

Kursen innehåller fyra delmoment. I det första momentet behandlas teorier och begrepp kring socialt samspel. Kunskaper om grupprocesser, socialisation, identitet och interaktion är centrala i detta moment. Fokus läggs också vid hur makt och genus konstrueras i det sociala samspelet i förskolan. I det andra momentet behandlas teorier och begrepp kring förskollärarens ledarskap. Kunskaper om ledarstilar, förskollärare-barn-relation, socialt ledarskap och yrkesetik är centrala i detta moment. I det tredje momentet behandlas teorier och begrepp kring konflikter och konflikthantering. Kunskaper om olika typer av konflikter, strategier och taktiker för konflikthantering är centrala. I det fjärde momentet behandlas teorier och begrepp kring mobbning och andra former av kränkningar. Kunskaper om olika typer av mobbning och kränkningar samt olika arbetssätt för att förebygga och hantera kränkningar i förskolan är centrala i detta moment.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, verkstäder, arbete i grupp samt självständiga studier.

Examination

Kursen examineras genom skriftlig hemtentamen, dugga och seminarium.

 

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

  • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

  • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

För kurser där obligatoriska moment ingår gäller följande:

  • Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.  

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.  

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Kursen reviderad 2020-04-02; Dnr LiU-2020-01361

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan.

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

  • Om undervisningsspråk är svenska ges kursen i sin helhet eller till stora delar på svenska. Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska. Examinationsspråk är svenska.
  • Om undervisningsspråk är svenska/engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov. Examinationsspråk är svenska om kursen ges på svenska eller engelska om kursen ges på engelska.
  • Om undervisningsspråk är engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska.

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
STN2 Skriftlig dugga 2 hp U, G
STN1 Skriftlig hemtentamen 4.5 hp U, G, VG
MRE1 Muntlig redovisning/seminarium 1 hp U, G

Övrigt

Litteraturlista finns i Lisam och Studieinfo/Övriga dokument.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.