Utbildningsvetenskaplig kärna 6, Specialpedagogik, 7.5 hp

Educational Sciences 6, Special Education, 7.5 credits

970G21

Huvudområde

Didaktik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Karin Bevemyr

Kursansvarig

Karin Bevemyr

Studierektor eller motsvarande

Mats Brusman
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
L1FOR Förskollärarprogrammet 6 (VT 2024) 202414-202418 Svenska Norrköping, Norrköping O
L1FOR Förskollärarprogrammet 6 (VT 2024) 202414-202418 Svenska Västervik O
L1FOR Förskollärarprogrammet 6 (VT 2024) 202414-202418 Svenska Hultsfred O

Huvudområde

Didaktik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

GXX

Kursen ges för

  • Förskollärarprogrammet

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna

- redogöra för styrdokument med avseende på specialpedagogisk verksamhet samt internationella överenskommelser avseende barns rättigheter
- analysera och diskutera olika teoretiska specialpedagogiska perspektiv och dess historiska rötter
- redogöra för, diskutera och problematisera centrala specialpedagogiska begrepp
- kritiskt granska möjligheter och hinder för barns utveckling och lärande i förskola
- redogöra för olika möjligheter att stödja barns utveckling och lärande i förskola
- analysera specialpedagogiskt arbete på organisations-, grupp- och individnivå utifrån barns olika livsvillkor

Kursinnehåll

Kursen behandlar förskolans verksamhet med särskild inriktning mot barns olikheter. Olika perspektiv på förskolans ansvar för alla barns lärande och utveckling problematiseras och diskuteras i förhållande till barns olika livssituationer. Styrdokument och internationella överenskommelser som reglerar förskolans omsorg och ansvar är centrala i kursen. Teoretiska specialpedagogiska begrepp och perspektiv problematiseras och diskuteras och knyts samman med praktisk verksamhet på organisations-, grupp- och individnivå. Det specialpedagogiska arbetet utgår från att se möjligheter och förebygga, identifiera, uppmärksamma och undanröja hinder för utveckling och lärande. I kursen studeras internationella vetenskapliga artiklar inom kunskapsområdet specialpedagogik i förskolan.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker genom föreläsningar, seminarier, grupparbete samt självständiga studier.

Examination

Kursen examineras genom skriftlig hemtentamen och muntlig redovisning med skriftligt underlag.

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

  • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

  • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

För kurser där obligatoriska moment ingår gäller följande:

  • Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.  

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.  

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Kursen reviderad 2020-04-02; Dnr LiU-2020-01361

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan.

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

  • Om undervisningsspråk är svenska ges kursen i sin helhet eller till stora delar på svenska. Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska. Examinationsspråk är svenska.
  • Om undervisningsspråk är svenska/engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov. Examinationsspråk är svenska om kursen ges på svenska eller engelska om kursen ges på engelska.
  • Om undervisningsspråk är engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska.

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
SEM1 Seminarieserie 2 hp U, G
RAP1 Rapport 5.5 hp U, G, VG

Övrigt

Litteraturlista finns i Lisam och Studieinfo/Övriga dokument.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.